Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 567

567. Ławeczka Kaliny Jędrusik


Lokalizacja

Deptak pośrodku Alei Najświętszej Marii Panny (Pierwsza Aleja).

Skrócony opis

W Częstochowie przyjął się zwyczaj upamiętniania wybitnych Częstochowian w formie dedykowanych im ławeczek ustawionych wzdłuż Alei.
W sympatyczny sposób przypominają one i edukują nas o czasach minionych jak również przyczyniają się do ożywienia otaczającej je przestrzeni generując ruch i zainteresowanie przechodniów, zostając celem lub przystankiem podczas spacerów.
Jak dotąd, brakuje takiej ła

Opis zadania

W Częstochowie przyjął się zwyczaj upamiętniania wybitnych Częstochowian w formie dedykowanych im ławeczek ustawionych wzdłuż Alei.
W sympatyczny sposób przypominają one i edukują nas o czasach minionych jak również przyczyniają się do ożywienia otaczającej je przestrzeni generując ruch i zainteresowanie przechodniów, zostając celem lub przystankiem podczas spacerów.
Jak dotąd, brakuje takiej ławeczki w Pierwszej Alei, która przebiega przez tą część centrum miasta która najbardziej chyba wymaga rewitalizacji.
Brakuje również upamiętnienia w Częstochowie jednej z wybitnych polskich aktorek i Częstochowianki, ikony kultury lat 60-tych i 70-tych ubiegłego wieku - Kaliny Jędrusik.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Konkurs na formę/projekt5 000 zł
2Wykonanie 40 000 zł
Łącznie: 45 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Komentarz Konserwatora Zabytków - „tut. Urząd nie kwestionuje ustawienia kolejnej ławeczki w Alejach NMP. W tego typu rozwiązaniach należy z pewnością zachować umiar, wyróżniając w ten szczególny sposób znane postaci dla miasta Częstochowy. Zwracam jednak istotną uwagę, że Aklina Jędrusik pochodzi konkretnie z Gnaszyna (dzielnica ta nie należała wcześniej do Częstochowy) – to zaś uzasadniałoby upamiętnienie tej osoby stricte w obrębie jej miejsca zamieszkania. Nadmiar podobnych elementów może powodować chaos i przesycenie w ciągu ulicy (np.. ilość, różna forma architektury), jednocześnie osłabiając zamierzony efekt (w Alejach NMP jest już klika podobnych ławek).
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ławeczka Kaliny Jędrusik

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.