Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 572

572. BEZPIECZNA ULICZKA- ZAUŁEK NA STRADOMIU pomiędzy ul. Piastowską i ul. Wazów


Lokalizacja

przejście do ul Piastowskiej z ul Wazów

Skrócony opis

Zadanie ma na celu poprawę bezpieczeństwa użytkowania przez Mieszkańców chodnika  pomiędzy ul. Piastowską i ul. Wazów  poprzez remont nawierzchni  na odcinku  ok. 100m . Odcinek tego ciągu pieszego Mieszkańcy nazywają  „ULICZKĄ” .

Opis zadania

W ramach zadania wnioskuję o przebudowę fragmentu chodnika w pasie drogowym ulicy Wazów – dz. nr ewid. 256/4 / patrz załącznik nr 1 / w  zakresie istniejącej nawierzchni i . Teren jest własnością Skarbu Państwa.
Długość chodnika ok. 100m
Szerokość chodnika  ok. 1.5m
Nawierzchnia z kostki betonowej
Ukryta uliczka -zaułek  położona wśród istniejącej zabudowy, dokładnie między ul. Piastowską, a ul. Wazów , kończąca się na wjeździe na plac  Szkoły Podstawowej nr 21,  jest zapomniana i zaniedbana , choć funkcjonuje jako ciąg pieszy już ponad 100 lat dla mieszkańców wielu ulic. Stan  nawierzchni chodnika , a miejscami  jego brak  zagraża bezpieczeństwu mieszkańców w tym również dzieci szkolnych ,  osób starszych, matek z wózkami , a także rowerzystów.
Uliczka jest dojściem do Przychodni Zdrowia, apteki, przystanku autobusowego, szkoły  oraz ciągu handlowego znajdującego się przy ul. Piastowskiej , skrótem dojścia do Kościoła i przedszkola. Wokół tego zaułka toczy się życie wielu pokoleń . Najwyższy czas aby 60-letni chodnik poddać renowacji i zapewnić bezpieczne przejście mieszkańcom, bo nie jeden z nich skręcił lub złamał nogę w tym miejscu. Zaniedbany chodnik  graniczy ze szkołą , więc  uporządkowanie go  dodatkowo da dobry przykład dla dzieci,  że należy dbać o przestrzeń publiczną oraz poprawi również ich bezpieczeństwo .
Niestety, elewacje budynków istniejących przy  „uliczce” mają  wiele do życzenia... , ale zrób to co możemy dla bezpieczeństwa mieszkańców. Pamiętajmy o zasadzie, że małe sprawy czynią dużo dobra.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1prace niwelacyjne i odwodnienie terenu
2wykonanie prawidłowego chodnika z kostki brukowej bo częściowo wchłania deszczówkę
3likwidacja krawężnika od strony hali sportowej

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
BEZPIECZNA ULICZKA- ZAUŁEK NA STRADOMIU pomiędzy ul. Piastowską i ul. Wazów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.