Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 9

9. „Częstochowianie bezdomnym zwierzętom ze Schroniska.”


Lokalizacja

ul. Gilowa 44/46, 42-200 Częstochowa, Działki nr 22, 4/2, 33

Skrócony opis

W ramach niniejszego wniosku zamierzamy skupić się przede wszystkim na trzech elementach:
I. podniesieniu komfortu zwierząt przebywających w schronisku ze szczególnym uwzględnieniem starszych i chorych zwierząt, które mają niewielkie szanse na adopcję,
II. promocji odpowiedzialnej adopcji,
III. zwiększeniu bezpieczeństwa pracy wolontariuszy (w szczególności w okresie pandemii).

Opis zadania

„Miarą człowieczeństwa jest stosunek do zwierząt”. Od kilku lat mieszkańcy Częstochowy poprzez głosy oddawane na nasze schroniskowe zadania udowadniają, że los bezdomnych zwierząt jest bliski ich sercom. Dzięki temu wiele udało się zrobić, a nasze zwierzęta żyją w coraz lepszych warunkach. Potrzeby są jednak nadal ogromne, szczególnie teraz w okresie pandemii. Zdajemy sobie też sprawę, że schronisko nigdy nie zastąpi im prawdziwego domu, dlatego właśnie mamy nadzieję, że poprzez akcje promujące odpowiedzialne adopcje chociaż część z nich znajdzie kochającego człowieka. Akcje takie cieszą się coraz większą popularnością, a dzięki możliwości poznania naszych cudownych zwierzaków wiele osób przekonuje się, że nie należy się bać adopcji zwierzęcia ze schroniska. Zwierzęta zdrowe i zadbane zawsze mają większe szanse adopcyjne, więc środki zainwestowane w poprawę jakości życia naszych bezdomniaków realnie zaprocentują zmniejszeniem ich liczebności w schronisku.
Aby zrealizować powyższe zadania będziemy chcieli kupić między innymi: specjalistyczną karmę dla psów, szczeniąt, kotów i kociąt, ocieplone budy, weterynaryjne profesjonalne maty i dywaniki grzewcze, kołnierze pooperacyjne, akcesoria do pielęgnacji zwierząt, transportery/kontenery dla zwierząt, smycze, obroże dla psów, stojaki na miski dla starszych lub chorych psów, przykręcane miski dla kotów, żwirek dla kotów, obroże feromonowe dla kotów, inkubator regulacją temperatury i wilgotności, rękawice nitrylowe, maski i przyłbice, odblaskowe siatkowe kamizelki z kieszeniami i z nadrukiem, koszulki z nadrukiem promującym wolontariat i adopcję oraz duży namiot wraz z wyposażeniem.
Dzięki pozyskanym środkom chcielibyśmy również wykonać: profesjonalne artystyczne zdjęcia zwierząt przebywających w schronisku, broszury, ulotki, 12 stronicowy kalendarz w formacie np. B-1, B-2 oraz reklamy np.: plakaty w formacie A 1 lub A-2, promujące odpowiedzialną adopcję i sterylizację. Zorganizować i przeprowadzić szkolenia dla wolontariuszy i osób, które chciałyby lub już adoptowały zwierzęta.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1I. Podniesienie komfortu zwierząt przebywających w schronisku ze szczególnym uwzględnieniem starszych i chorych zwierząt. 97 000 zł
2II. Promocja odpowiedzialnej adopcji. 63 000 zł
3III. Zwiększenie bezpieczeństwa pracy wolontariuszy (w szczególności w okresie pandemii). 43 000 zł
Łącznie: 203 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
„Częstochowianie bezdomnym zwierzętom ze Schroniska.”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.