Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 10

10. Modernizacja ścieżki rowerowej przy AK


Lokalizacja

Ścieżka rowerowa wzdłuż Armii Krajowej po stronie linii tramwajowej od przystanku na wysokości Kiedrzyńskiej do Alei Jana Pawła II oraz do Jasnogórskiej dobudowanie jej krótkiego odcinka.

Skrócony opis

       Popularyzacja roweru i sprzyjające warunki oraz położenie łączące ścisłe centrum miasta sprawiają, że niezbędna jest naprawa i modernizacja do aktualnych standardów.jednej z najbardziej uczęszczanych ścieżek rowerowych w mieście  ponieważ obecnie w wielu miejscach następuje jej dewastacja zagrażająca bezpieczeństwu użytkowników.

Opis zadania

Zadanie obejmuje wymianę nawierzchni  jednej  z najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów w Częstochowie  ścieżki rowerowej wzdłuż linii tramwajowej przy Alei Armii Krajowej. Niestety jej konstrukcja z kostki i nachylenie terenu spowodowało że padające deszcze zdeformowały jej nawierzchnie i nie nadaje się do prawidłowego użytkowania. Obecnie zagraża  to bezpieczeństwu poruszających się tam rowerzystów i idących obok ścieżki pieszych. Niezbędny jest natychmiastowy remont poprzez wymianę nawierzchni, na asfaltową. Warto także dodać odpływy wody by w przeszłości uniknąć jej degradacji.  
       W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ok. 1800 m. ścieżka rowerowa x 250 zł x2 1 080 000 zł
2Znaki P-11 ok. 8x3 m x3 x200 zł = 14 400 zł14 400 zł
3Zabezpieczenie w miejscach gdzie woda wypłukuje ścieżkę50 000 zł
Łącznie: 1 144 400 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień i pozwoleń. Zakres i czas niezbędny do przygotowania zadania uniemożliwia realizację w trakcie jednego roku budżetowego. Zadanie mogłoby być realizowane w cyklu dwuletnim.
W związku z powyższym MZDiT opiniuje negatywnie projekt nr 10.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja ścieżki rowerowej przy AK

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.