Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 619

619. Doposażenie OSP Częstochowa - Gnaszyn


Lokalizacja

ul. Festynowa 38, 42-280 Częstochowa

Skrócony opis

Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Gnaszyn.

Opis zadania

Nowy sprzęt ratowniczy znacząco usprawni działania Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Gnaszyn podczas akcji ratowniczo-gaśniczych, natomiast nowe wyposażenie strażnicy przyczyni się do utrzymania gotowości bojowej pojazdów oraz sprzętu poprzez konserwację oraz drobne, bieżące naprawy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Agregat hydrauliczny z dwoma wężami hydraulicznymi współdziałający z narzędziami (nożyce, rozpieracze) będącymi w posiadaniu jednostki. Dodatkowo agregat powinien spełniać wymagania minimalne: 1) możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch narzędzi, 2) minimalna moc silnika 2,2 kW, 3) pojemność użytkowa oleju min. 3 litry32 000 zł
2Przyczepa samochodowa do przewozu agregatu pompowego dużej wydajności. Przyczepa musi być przystosowana do montażu i przewozu agregatu pompowego dużej wydajności będącego na wyposażeniu jednostki, a także niezbędnego wyposażenia. Przyczepa musi posiadać hak kulowy z hamulcem najazdowym oraz homologację i certyfikaty niezbędne do rejestracji oraz poruszania się po drogach12 000 zł
3Pompa zanurzeniowa elektryczna. Minimalne wymagania: 1) zasilanie 230V, 2) min. wydajność 300 l/min2 500 zł
4Akumulatorowa pilarka do gałęzi. Minimalne wymagania: 1) w zestawie min. 1 akumulator oraz ładowarka akumulatora1 200 zł
5Sprężarka tłokowa. Minimalne wymagania: 1) pojemność zbiornika na powietrze 100 litrów, 2) zasilanie 230V1 500 zł
6Szafka narzędziowa z wyposażeniem. Minimalne wymagania: 1) zestaw składający się z min. 295 elementów3 000 zł
7Szafa susząca z funkcją ozonowania. Minimalne wymagania: 1) moc min. 3 kW, 2) zasilanie 230V, 3) funkcja ozonowania7 000 zł
8Wąż tłoczny W-75 o dł. 20 metrów, kolor jaskrawy - 10 szt 3 500 zł
9Wąż tłoczny W-42 o dł. 30 metrów, kolor jaskrawy - 10 szt3 500 zł
10Wąż tłoczny W-42 o dł. 20 metrów, kolor jaskrawy - 5 szt1 500 zł
11Lanca gaśnicza z młotem oraz wymiennymi końcówkami: 1) głowica atak 2) głowica obrona 3) głowica słoma i trociny 4) głowica torf i las oraz klucz do wymiany końcówek5 000 zł
Łącznie: 72 700 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

10 500 zł

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt zadania nr 619 pod nazwą „Doposażenie OSP Częstochowa - Gnaszyn” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 72 700 zł do 104 000 zł brutto.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Doposażenie OSP Częstochowa - Gnaszyn

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.