Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 626

626. Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Częstochowa - Gnaszyn


Lokalizacja

ul. Festynowa 38, 42-280 Częstochowa

Skrócony opis

Zakup sprzętu i umundurowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Gnaszyn

Opis zadania

Zakup umundurowania wyjściowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Częstochowa - Gnaszyn pozwoli druhom godnie reprezentować jednostkę podczas ważnych uroczystości, natomiast zakup koszulek oraz polarów znacząco poprawi komfort strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych oraz innych zabezpieczeń. Wnioskowany sprzęt tj podpory stabilizacyjne oraz osłony na ostre krawędzie poprawią bezpieczeństwo strażaków oraz osób poszkodowanych podczas działań ratowniczych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Mundur wyjściowy OSP - 10 kpl6 000 zł
2Koszula OSP - 10 szt1 000 zł
3Czapka rogatywka OSP - 10 szt1 400 zł
4Krawat OSP - 10 szt300 zł
5Sznur do koszuli OSP - 10 szt250 zł
6Pagony do koszuli OSP - 10 kpl200 zł
7Bielizna termoaktywna (spodnie, koszulka długi rękaw, napis STRAŻ na plecach) - 10 kpl3 000 zł
8Koszulka z krótkim rękawem (haftowane srebrną nicią napisy STRAŻ na klatce piersiowej oraz plecach) - 20 szt800 zł
9Polar OSP (gramatura min 500g/m2, haftowane srebrną nicią napisy STRAŻ na klatce piersiowej oraz plecach, flagi Polski na ramionach, przygotowane miejsca na rzepy - emblemat, imiennik, miejscownik) - 5 kpl1 000 zł
10Zestaw 3 podpór stalowych do stabilizacji wraz z głowicą łączącą. Wymagania minimalne: 1) nośność podpory min 1500 kg8 500 zł
11Osłony na ostre krawędzie500 zł
Łącznie: 22 950 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Projekt zadania nr 626 pod nazwą „Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Częstochowa - Gnaszyn” został zweryfikowany pozytywnie.
W wyniku analizy cen sprzętu i wyposażenia wyszczególnionego przez Wnioskodawcę w projekcie, szacunkowy koszt realizacji zadania został zwiększony z 22 950 zł do 30 200 zł.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP Częstochowa - Gnaszyn

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.