Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 698

698. KLUB MIESZKAŃCA NA BŁESZNIE


Lokalizacja

ul. Długa

Skrócony opis

Klub będzie miejscem  integracji ludzi w różnym wieku i o różnych zainteresowaniach. W ramach Klubu będą organizowane spotkania integracyjne i pikniki dzielnicowe, zajęcia dla dzieci, młodzieży
i dorosłych, zajęcia nordic walking oraz klub seniora. Zajęcia tematyczne dla dorosłych i dla dzieci oraz warsztaty hobbystyczne. Uczczone również zostanie 70-lecie przyłączenia Błeszna do Częstochowy.

Opis zadania

Klub Mieszkańca będzie skupiał mieszkańców w każdym wieku: dzieci, młodzież, dorosłych i seniorów. Dla każdej z grup będą różnorodne zajęcia. Planuje się m.in. formy:
- działań stacjonarnych, np.: klub seniora, różne warsztaty: rękodzielnicze, teatralne, plastyczne, muzyczne, kluby hobbystyczne dzieci i młodzieży, itp.
- działań plenerowych, jak organizowanie imprez tematycznych, np.: Dzień Dziecka, Mikołajki, itp. oraz zajęć sportowych, np. nordic walking.
Uczestnicy oprócz stałych w klubie działań będą współdecydować o organizacji innych form wsparcia, w których chcieliby wziąć udział. Bardzo ważnym wydarzeniem będą obchody 70-lecia przyłączenia Błeszna do Częstochowy.

Powstanie Klub Seniora jako miejsce spotkań przy kawie z lekarzem, dietetykiem, fizjoterapeutą, itp. zależnie od potrzeb zainteresowanych.
Klub Żaczek dla dzieci uzdolnionych, gdzie będą prowadzone zajęcia rozwijające talenty i zainteresowania, np. dla małych majsterkowiczów czy programistów, ale też zajęcia wyrównawcze dla dzieci, które potrzebują nadrobić materiał. Dlatego planuje się organizację warsztatów z zakresu uczenia się. Przecież nikt nas nigdy w szkole nie uczył, jak się uczyć, a to niezmiernie ważna umiejętność. Dzieciom należy pokazać metody uczenia się, sposoby zapamiętywania nazw, dat, itp., nauczyć szybkiego czytania i wszelkich innych przydatnych trików wspomagających nauczanie, uwzględniając przy tym sposoby uczenia się w dobie nauki zdalnej. Również rodzice będą mogli liczyć na spotkania z różnymi specjalistami, którzy wskażą metody postępowania w trudnych sytuacjach wychowawczych. W obecnej sytuacji w kraju; w dobie pandemii związanej z Covid-19 działania dostosowane będą do bieżących potrzeb i wymogów. Wszystkie zajęcia i spotkania będą się odbywały w małych grupach (zgodnie z przepisami) i w pełnym reżimie sanitarnym. Ponadto planuje się szereg działań mających na celu zniwelowanie skutków ubocznych, jakie wywołała długotrwała izolacja wśród naszych dzieci i młodzieży. Nauka zdalna, brak kontaktu z rówieśnikami, ograniczony dostęp do zajęć sportowych odcisnęły głębokie piętno na psychice naszych milusińskich. Potrzebne będzie wsparcie indywidualne psychologów, pedagogów i terapeutów oraz zajęcia grupowe integracyjne.

Ponadto Klub będzie swego rodzaju centrum aktywności obywatelskiej służącym debatom społecznym i inicjowaniu lokalnych działań. Celem jest integracja i aktywizacja mieszkańców, aby wytyczyć wspólne cele tutejszej społeczności. To miejsce wymiany międzypokoleniowej do dyskusji i konsultacji społecznych w zakresie sposobu rozwiązywania bieżących problemów dzielnicy i świadomego kreowania jej rozwoju. Z uwagi na niskie zaangażowanie dzieci i młodzieży szkolnej w życie publiczne, to właśnie im dedykowane będą warsztaty z zakresu edukacji ob., aby za młodu kształtować ich obywatelską postawę. Uczestnicy poznają metody rozwiązywania problemów społecznych i zapoznają się z dobrymi praktykami. Zajęcia obejmą 3 główne moduły: NGO i wolontariat, samorząd i partycypacja w życiu publicznym.
Zadanie przyczyni się do integracji społeczności lokalnej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wynajem lokalu na klub (czynsz + media)27 500 zł
2Zatrudnienie instruktorów i specjalistów (około 880 h)88 000 zł
3Oprawa artystyczna oraz organizacja imprez z okazji 70-lecia przyłączenia Błeszna do Częstochowy40 000 zł
4Koszty administracyjne, księgowe, kawa, herbata, susz konferencyjny, itp.11 000 zł
5Zakup wyposażenia (krzesła, stoły, tablice, nagrzewnice, itp.) i materiałów dydaktycznych do organizacji zajęć15 000 zł
Łącznie: 181 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
KLUB MIESZKAŃCA NA BŁESZNIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.