Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 713

713. Witacz w dzielnicy Grabówka


Lokalizacja

dowolne miejsce przy granicy miasta - DK43

Skrócony opis

Czas na pierwszy "witacz" w Częstochowie wyposażony obowiązkowo w napis, że Częstochowa wita (żegna) i logo Częstochowy. Pokażmy, że Częstochowa jest przyjazna dla odwiedzających nas Gości.

Opis zadania

Częstochowa nie wita i nie żegna i w którejś z poprzednich edycji BO został złożony przez Kogoś taki wniosek. Przeze mnie dla dzielnicy Dźbów w zeszłorocznej edycji.
Czas na pierwszy "witacz" ("Częstochowa wita") i "żegnacz" ("Częstochowa żegna") w Częstochowie, a jako pierwszą lokalizację proponuję dzielnicę Grabówka  i wjazd do Częstochowy od strony drogi krajowej nr 43.
Witacz powinien zostać ustawiony przy granicy miasta.
Oczywiście na takim "witaczu" powinno zostać ustawione obowiązkowo logo Częstochowy, a także inny symbole związane z naszym miastem - np. Jasna Góra.
Pokażmy, że Częstochowa jest przyjazna dla odwiedzających nas Gości.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Brak.

Komentarz Miejskej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej: Wniosek dotyczy terenu dla którego częściowo (dz. 407/3 obr. 428) obowiązuje plan miejscowy- uchwała 374/XXII/2012 Rady Miasta Częstochowy z dnia 24 maja 2012 r.; § 22 planu ustala dla terenu oznaczonego symbolem KDGP na którym położona jest działka 407/3 między innymi: „przeznaczenie dopuszczalne nie może ograniczać modernizacji i rozbudowy wszystkich elementów danej drogi zgodnie z przeznaczeniem podstawowym, przy uwzględnieniu szerokości i klasy technicznej drogi, zgodnie z ustaleniami § 13 ust. 1„. Z uwagi na położenie działki 407/3 (jej zachodnia granica max. od 9 do 11m od istniejącej krawędzi jezdni) lokalizacja przedmiotowej inwestycji na jej terenie jest niemożliwa. Pozostałe działki stanowiące pas drogowy (dz. 247/3 i 946/6 obr. 428) ul. Św. Rocha nie są objęte MPZP w związku z czym ostatecznej weryfikacji powinien dokonać MZD. W związku z tym, ze nie można jednoznacznie zweryfikować negatywnie wniosku, gdyż tylko jedna działka jest objęta mpzp, dokonano weryfikacji pozytywnej.

Komentarz Miejskiego Zarządu Dróg: Przed realizacją zadania konieczne uzgodnienie szczegółowej lokalizacji z MZD.

Komentarz Biura Inżynierii Ruchu: taka tablica nie jest znakiem drogowym i trzeba ją traktować jako formę reklamy.

Komentarz Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. estetyki miasta: Formę witacza ( grafika, materiały konstrukcyjne, kolorystyka) należy uzgodnić z Zespołem ds Estetyki Miasta.

Pozytywna opinia Wydziału Kultury, Promocji i Sportu.