Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 18

18. Modernizacja drogi pieszej i rowerowej wzdłuż Fieldorfa między Wyzwolenia z Promenadą


Lokalizacja

Od  skrzyżowania Wyzwolenia z Fieldorfa do Gombrowicza i Promenady
Działka nr: 149/1 , 149/2 , 153/8 , 159/9 , 154 , 169 , 89/20 , 165/2

Skrócony opis

Ścieżka rowerowa wzdłuż Fieldorfa-Nila od Wyzwolenia do Promenady to zdewastowany i nie nadający się już do użytku ciąg pieszo-rowerowy wymagający natychmiastowej renowacji.

Opis zadania

Zadanie polega na zbudowaniu chodnika wraz ze ścieżką rowerową łączącą istniejącą infrastrukturę. Dodatkowo  namalowanie na czerwono dwóch brakujących bezpiecznych przejazdów rowerowych P-11 w miejsc gdzie ścieżka przecina drogę boczną   oraz pasów przejść dla pieszych oraz plus ustawienie  kilku barierek  w celu zablokowania wjazdu aut na ścieżkę rowerową.   Na rys. na ciemno zielono zaznaczono ścieżkę rowerową , chodnik na żółto, na czerwono przejazdy rowerowe P-11 i  na pomarańczowo przejścia dla pieszych i barierki na niebiesko. W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp.
       Rysunki przedstawiają tylko poglądowo zadanie które może być modyfikowane w celu uzyskania optymalnego rozwiązania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa ok. 470 m. x 2 m. x 300 zł 282 000 zł
2Chodnik ok. 470 m. x 2 m. 300 zł 282 000 zł
32 x P-11 10 000 zł
4Dwa przejścia dla pieszych i 3 przez ścieżkę rowerową 5 000 zł
5Barierki 6 x 7000 zł 42 000 zł
6Projekt i inne wydatki 20 000 zł
Łącznie: 641 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Opiniuję pozytywnie przedmiotowy wniosek

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacja drogi pieszej i rowerowej wzdłuż Fieldorfa między Wyzwolenia z Promenadą

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.