Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 23

23. Park kieszonkowy w dzielnicy Wrzosowiak


Lokalizacja

nr działki 53, 110/5

Skrócony opis

Celem zadania jest budowa parku kieszonkowego przy ul. Władysława Orkana. Park może zostać wyposażony w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki z oparciem, zestaw piknikowy stół i dwie ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, hamak, ławki-leżaki drewniane, czy huśtawkę dla dorosłych.W ramach inwestycji posadzone zostaną również nowe drzewa oraz krzewy.

Opis zadania

Parki kieszonkowe to niewielkie publiczne tereny zieleni z elementami małej architektury, które powstają najczęściej na osiedlach, dzięki temu mieszkańcy blisko swojego miejsca zamieszkania zyskują przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

Celem zadania jest budowa parku kieszonkowego przy ul. Władysława Orkana, który obejmuje m.in.: niwelację terenu, uporządkowanie terenu, wykonanie nawierzchni, montaż elementów małej architektury, wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu, odtworzenie trawników, czy nasadzenie zielni.

Park kieszonkowy przy ul. Władysława Orkana może zostać wyposażony w elementy małej architektury, w tym m.in.: ławki z oparciem, zestaw piknikowy stół i dwie ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, hamak, ławki-leżaki drewniane,  czy huśtawkę dla dorosłych.

W ramach inwestycji mogą zostać zasadzone takie rośliny jak m.in. Porzeczka alpejska „Schmidt”, Platon klonolisty „Alphen’s Globe”, Cis pospolity „Hatfieldii”, Tawuła japońska „Golden Princess”, czy Świerk serbski.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Niwelacja terenu8 000 zł
2Uporządkowanie terenu10 000 zł
3Wykonanie nawierzchni35 000 zł
4Zakup oraz montaż elementów małej architektury50 000 zł
5Wyrównanie i oczyszczenie przylegającego terenu6 000 zł
6Odtworzenie trawników8 000 zł
7Nasadzenie zielni20 000 zł
Łącznie: 137 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

50000

Postęp realizacji

Zadanie nie zostało zrealizowane. Przeprowadzono trzy postępowania przetargowe celem wyboru wykonawcy robót, w tym dwukrotnie po ograniczeniu zakresu zadania w porozumieniu z autorem projektu zadania. Każdorazowo złożone oferty cenowe przewyższały kwotę przeznaczoną na realizację zadania. W związku z powyższym odstąpiono od realizacji zadania. Do realizacji weszło kolejne zadanie z listy rankingowej dzielnicy, możliwe do zrealizowania do końca roku budżetowego, tj. zadanie nr 576 "Montaż słupów z aktywnym wyświetlaczem rozkładu jazdy MPK przy SP 53 ul. Orkana".

Teren jest już urządzony i funkcjonuje jako parking. Do wyceny zadania przez Wnioskodawcę dodano następujące koszty: wykonania dokumentacji projektowej (ok. 16000zł), rozbiórki nawierzchni asfaltowej i jej utylizacji, która obecnie zajmuje powierzchnię pod przyszły park (25000zł), zakupu i posadzenia materiału roślinnego (10000zł), pielęgnacji gwarancyjnej zieleni przez rok po posadzeniu (7000zł), dowozu ziemi urodzajnej po rozbiórce nawierzchni asfaltowej i jej rozścielenie (15000zł) oraz dodano (10000zł) na zakup i montaż elementów małej architektury.