Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 4

4. Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego Schroniska


Lokalizacja

42-202 Częstochowa, ul. Gilowa 44/46

Skrócony opis

Jesteśmy głosem tych, którzy nie potrafią mówić. Tych, którzy nie mogą prosić i walczyć o lepsze życie. W imieniu podopiecznych częstochowskiego Schroniska prosimy o pomoc dla zwierząt, które potrzebują profesjonalnej opieki, leczenia, a przede wszystkim kochających i odpowiedzialnych domów. W ramach tego zadania chcemy zakupić np. specjalistyczną karmę, sprzęt weterynaryjny oraz promować adopcję

Opis zadania

Jesteśmy głosem tych, którzy nie potrafią mówić. Tych, którzy nie mogą prosić i walczyć o godne, dobre życie. W imieniu podopiecznych częstochowskiego Schroniska prosimy Państwa o pomoc dla zwierząt, które potrzebują profesjonalnej opieki i leczenia, ale przede wszystkim potrzebują kochających i odpowiedzialnych domów. 16 984 oddane głosy w ostatniej edycji budżetu obywatelskiego, to nie tylko liczba. To informacja, że to co robimy jest bardzo ważne. Na przestrzeni wielu lat dzięki Państwu, możemy zmieniać Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie w miejsce bardziej przyjazne i bezpieczne dla bezdomnych zwierząt.
  Projekt tegorocznego zadania do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego został stworzony z myślą o realnej i ukierunkowanej pomocy bezdomnym zwierzętom. W Schronisku przebywają głównie starsze zwierzęta wymagające specjalistycznej opieki. Aby w prawidłowy sposób opiekować się nimi, potrzebny jest profesjonalny sprzęt weterynaryjny, który przyczyni się do podniesienia poziomu diagnostyki i leczenia. W ramach tegorocznego BO będzie można zakupić m.in. inkubator do ratowania chorych i bardzo młodych zwierząt, nową lampę zabiegowo-operacyjną, pompę infuzyjną, czy też stół do zabiegów weterynaryjnych. Pragniemy zakupić także pulsoksymetr weterynaryjny oraz przenośny monitor weterynaryjny do sprawdzania funkcji życiowych u psów i kotów. Natomiast zakup szybkich testów diagnostycznych pozwoli na jeszcze szybszą diagnozę i natychmiastowe wdrożenie leczenia, a tym samym szansę na wyzdrowienie zwierzęcia. Dzięki wygranej w poprzedniej edycji BO udało się zakupić zestaw do fizjoterapii. Teraz można ten zestaw wzbogacić o punktowy aplikator laserowy z okularami ochronnymi. Wiemy także, że ruch jest niezwykle ważnym elementem rekonwalescencji każdego zwierzęcia. Aby wesprzeć ten proces, chcielibyśmy zakupić sprzęt do ćwiczeń fizjoterapeutycznych zwierząt, np. piłkę do balansowania lub platformę równoważną.
Jak wiadomo na lepszą kondycję fizyczną u zwierząt ogromny wpływ ma zdrowa i zbilansowana dieta. Dodatkowo, wielu podopiecznych Schroniska ma przewlekłe choroby, które często wymagają specjalistycznej diety. Dlatego też, tak ważny dla podopiecznych Schroniska jest zakup specjalistycznej karmy i probiotyków. Ponadto chcemy zapewnić im możliwie najlepszą ochronę przed pasożytami, by ustrzec je przed niebezpiecznymi chorobami np. odkleszczowymi. Kolejnym bardzo ważnym aspektem jest odpowiednia higiena i pielęgnacja zwierząt. Dla poprawy kondycji sierści i skóry, a także samopoczucia zwierząt, chcielibyśmy zapewnić najbardziej potrzebującym zwierzętom profesjonalną opiekę groomerską, a także zakupić specjalistyczne szampony do leczniczych kąpieli w Schronisku. Do Schroniska trafia coraz więcej bezdomnych kotów, więc zakup żwirku bentonitowego pomoże utrzymać odpowiednią higienę w boksach.
W tym roku chcemy skupić się również na promowaniu świadomej i odpowiedzialnej adopcji. Chcemy w myśl hasła: „Nie kupuj, adoptuj!” uświadomić czym jest adopcja zwierzęcia ze schroniska i ile dobrego ze sobą niesie. Pragniemy, aby najstarsi rezydenci znaleźli prawdziwe, kochające domy, w których strach przed wiekiem, chorobami czy też niepełnosprawnością nie będzie stanowił żadnej przeszkody. Pomóc w tym może stworzenie profesjonalnej kampanii reklamowej. Piękne zdjęcia, gadżety reklamowe, kalendarze, czy reklama na autobusach, to potężne narzędzia do wspaniałej i skutecznej promocji adopcji. Dziękujemy za każdy oddany głos!

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Pomoc dla bezdomnych zwierząt z częstochowskiego Schroniska150 000 zł
2Promocja adopcji zwierząt z częstochowskiego Schroniska70 000 zł
Łącznie: 220 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Realizacja zadania jest uzasadniona.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Pomagamy bezdomnym zwierzętom z częstochowskiego Schroniska

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.