Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 13

13. Modernizacji ciągu pieszo-rowerowego na ul.Dekabrystówod na odcinku od ul.Kilińskiego do przejazdu rowerowego przez ul.Dekabrystów


Lokalizacja

ul.Dekabrystów (jej północna strona) na odcinku od ul.Kilińskiego do przejazdu rowerowego przez ul.Dekabrystów

Skrócony opis

Projekt zadania dotyczy modernizacji i dostosowania do "obecnych standardów" ciągu pieszo-rowerowego na ul.Dekabrystów (z kostki brukowej na komfortowy standard: płyty chodnikowe + asfalt) na odcinku   oraz obniżenia ("standard zero") krawężników na tymże przejeździe.

Opis zadania

Jak w poprzednich edycjach tak i w obecnej edycji Budżetu Obywatelskiego pomysłów mam sporo tak więc mógłbym zgłosić kilka (a nawet i z kilkanaście) projektów związanych z infrastrukturą rowerową ...ale z doświadczenia wiem, że im więcej zgłoszonych projektów - tym szanse na ich realizację MOCNO SPADAJĄ gdyż głosy wszystkich rowerowych miłośników rozkładają się wtedy na różne projekty i finalnie rzadko kiedy jakiś "średni" czy "większy" projekt w głosowaniu zostaje wybrany do realizacji (średni/większy tzn.taki który dotyczy np.powstania nowej ścieżki lub modernizacji,na standard "asfaltowy",starej). W zeszłorocznej edycji BO dwa zgłoszone przeze mnie projekty (dotyczące modernizacji ciągów pieszo-rowerowych z kostki na płyty chodnikowe & "asfalt") otrzymały po blisko 1300 punktów,czyli według mnie całkiem sporo,lecz pozwoliło to tylko na zajęcie miejsca dopiero pod koniec trzeciej dziesiątki.

Dlatego w obecnej edycji BO postanowiłem zgłosić tylko dwa "średnie" projekty - jeden miejski oraz jeden dzielnicowy (+ plus dodatkowo jeden "malutki" dotyczący "dziury"/nierówności w, oddanej z linią tramwajową, ścieżce rowerowej powstałej wzdłuż przy Armii Krajowej. Okolice przejścia podziemnego przy Hali Polonia, i "asfaltowy ubytek przy studzience" który tak sobie "jest i jest" od stycznia czy może nawet od momentu powstania ścieżki, można by to było  jakoś w końcu "załatać").

Projekt zadania dotyczy modernizacji i dostosowania do "obecnych standardów" ciągu pieszo-rowerowego na ul.Dekabrystów (z kostki brukowej na komfortowy standard: płyty chodnikowe + asfalt) na odcinku od ul.Kilińskiego do przejazdu rowerowego przez ul.Dekabrystów oraz obniżenia trzech krawężników na tymże przejeździe (licząc od strony modernizowanej ścieżki). Na ciągu pieszo-rowerowym w tym miejscu pomiędzy chodnikiem dla pieszych a ścieżką rowerową jest spora (pozostawiona specjalnie?) "trawiasta wysepka/dziura",chodnik i ścieżka w tym miejscu się rozchodzą. Nowy,spójny,szerszy ciąg pieszo-rowerowy w tym miejscu podniesie komfort,przyjemność,bezpieczeństwo dla pieszych & rowerzystów a obniżone krawężniki (standard "zero") na przejeździe rowerowym spotęgują wrażenia tegoż komfortu oraz przyjemności z jazdy na rowerze tym popularnym wśród cyklistów odcinkiem. Okolice akademików są na swój sposób miejscem "reprezentatywnym". A co! Niechaj studenci widzą że Częstochowa stawia na rowery :)

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

Opiniujemy pozytywnie przedmiotowy wniosek. Modernizacje koniecznie uzgodnić z Biurem Inżyniera Ruchu.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Modernizacji ciągu pieszo-rowerowego na ul.Dekabrystówod na odcinku od ul.Kilińskiego do przejazdu rowerowego przez ul.Dekabrystów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.