Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 16

16. "ZAGRAJMY W ZIELONE"


Lokalizacja

Dzielnica Błeszno: Brzezińska 98 - Świerczaki - Kusocińskiego. Numer działki i obręb ewidencyjny. Błeszno: Obręb 406, Numer działki 111; Obręb 395, Numer działki 35/5; Obręb 395, Numer działki 81.

Skrócony opis

To program ekologiczny dot. ochrony przyrody w naszym mieście.
Cel: przywrócić częstochowianom dostęp do terenów cennych przyrodniczo.
- 400 drzew we wszystkich dzielnicach
- Łąki Błeszeńskie–stworzenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej
–100 przyrynnowych zbiorników na deszczówkę w szkołach, przedszkolach
- 50 parkingów rowerowych w całym mieście
- walka z roślinami inwazyjnymi i szkodnikami drzew.

Opis zadania

ZAGRAJMY W ZIELONE  

To kilkupunktowy program ekologiczny dotyczący różnych zagadnień ochrony przyrody w naszym mieście. Ma za zadanie przywrócić częstochowianom dostęp do terenów cennych przyrodniczo, a także stworzyć nowe miejsca przyjazne mieszkańcom, edukować dzieci i młodzież, jak mądrze korzystać z zasobów oraz pokazywać jak organizować transport w mieście.

W Częstochowie w ostatnim czasie wycięto bardzo wiele drzew. Dlatego proponujemy NASADZENIE NOWYCH 400 DRZEW w całym mieście, we wszystkich dzielnicach - szczególnie przy placach zabaw i ciągach komunikacyjnych i pieszych. Nie tylko walory widokowe, ale także pożytki hydrologiczne czy antysmogowe, jakie drzewa przynoszą miastu są nieocenione. Szczególnie w upalne letnie dni drzewa to nasi najlepsi przyjaciele.

Proponujemy również UTWORZENIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ NA ŁĄKACH BŁESZEŃSKICH, by pokazywać mieszkańcom, jak ważne jest obcowanie z naturą oraz jak istotne jest zadbanie o miejsca cenne przyrodniczo dla przyszłych pokoleń. Łąki te są miejscem występowania wielu chronionych gatunków roślin oraz zagrożonych wyginięciem zwierząt, takich jak derkacz, przepiórka, rycyk i czajka. Wytyczenie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej w tym miejscu przyczyni się do szerzenia informacji nt. jej cennych przyrodniczo właściwości i potrzeby ochrony. Tablice informacyjne i punkty widokowe uatrakcyjnią przebywanie wśród natury mieszkańcom południowych blokowisk.

Nikogo nie trzeba przekonywać jak ważna jest woda, szczególnie dziś, w obliczu panującej od lat w Polsce suszy. Dlatego by edukować zwłaszcza najmłodszych częstochowian, jak ważne jest właściwe gospodarowanie zasobami i oszczędzanie wody proponujemy ZAINSTALOWANIE 100 PRZYRYNNOWYCH ZBIORNIKÓW NA DESZCZÓWKĘ przy gminnych budynkach, szkołach i przedszkolach. W wielu tego typu placówkach dzieci same prowadzą ogródki warzywne i kwiatowe. Zamontowanie tam zbiorników na deszczówkę dodatkowo odciąży budżet tych placówek.

Chcemy także promować ekologiczny transport, a wiadomo że takim na pewno jest rower. W naszym mieście wciąż za mało jest miejsc przyjaznych rowerzystom. Dlatego proponujemy ustawienie w całym mieście DODATKOWYCH 50 STOJAKÓW NA ROWERY, szczególnie w miejscach atrakcyjnych widokowo, ważnych instytucjach czy parkach. Takie swego rodzaju parkingi dla rowerów powinny zachęcać do wyboru tego zdrowego i ekologicznego środka transportu w mieście.

Skutki rozprzestrzeniania się obcych, inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt uznaje się, obok bezpośredniej utraty siedlisk, za jedną z najpoważniejszych przyczyn zmniejszania bioróżnorodności w skali globalnej. Dlatego, by chronić rodzime gatunki roślin oraz zadbać o dobrostan pszczół oraz innych rodzimych zapylaczy, powinniśmy w Częstochowie ZWALCZAĆ ROŚLINY INWAZYJNE jak nawłocie i rdestowce, a także PASOŻYTY DRZEW jak szrotówek - niszczący kasztanowce.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Nasadzenie 400 drzew w całym mieście (szczególnie przy placach zabaw i ciągach komunikacyjnych i pieszych) wraz z ich utrzymaniem – podlewaniem przez 5 lat (400 x 1000 zł.)400 000 zł
2Ścieżka edukacyjno-rekreacyjna: wytyczenie, zabezpieczenie przed przerastaniem i utwardzenie drobnym kamieniem, o szerokości 2m. 2 ławki na początku i końcu ścieżki oraz tablice informacyjne: teren chroniony, zasady korzystania ze ścieżki (zakaz wjazdu quadów), tablice prezentujące chronione gatunki zwierząt i roślin. 300 000 zł
3Walka z roślinami inwazyjnymi (rdest, nawłoć) i szkodnikami drzew (szrotówkiem)50 000 zł
4Zainstalowanie 100 przyrynnowych zbiorników na deszczówkę przy gminnych budynkach, szkołach i przedszkolach 50 000 zł
5Ustawienie w całym mieście 50 stojaków na rowery 50 000 zł
Łącznie: 850 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Kosztorys został zmieniony w pozycji:
Nasadzenie 400 drzew w całym mieście (szczególnie przy placach zabaw i ciągach komunikacyjnych i pieszych) wraz z ich utrzymaniem – podlewaniem przez 5 lat (400 x 1500 zł.)

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
"ZAGRAJMY W ZIELONE"

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.