Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 17

17. KŁADKA z TUNELEM - dostęp do nadrzecznych terenów z Centrum miasta i łatwiejszy dostęp do Centrum i PKP Stradom dla mieszkańców południa Częstochowy


Lokalizacja

ul. Piastowska, ul Pułaskiego

Skrócony opis

Kładka nad Stradomką i tunel  łączący przejście  dworca Stradom   w kierunku Trzech Wieszczy i Centrum na wysokości  dworca.  Połączy to ulice Stradomia z dworcem PKP, do Centrum Miasta jak i na Jasna Górę oraz  skróci tę odległość  o ok. 1 km omijając wysoki i niebezpieczny  dla rowerów wiadukt. A mieszkańcy dzielnic centralnych uzyskają dostęp do terenów zielonych nad wodą pieszo czy rowerem

Opis zadania

Zadanie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu ok. 100m ciągu pieszo rowerowego,  kładki nad Stradomką długości ok 20m i ok 25m tunelu łączącego się z istniejącym tunelem na dworcu Stradom.
Zadanie to:
- skróci drogę do peronów PKP Stradom mieszkańców południowej części miasta - Dźbowa, Kawodrzy, Stradomia. Istnieje możliwość wykonania parkingów na potrzeby podróżnych po drugiej stronie Stradomki na działkach miejskich nr 26/1 i 27/1 obr 0288
-  da możliwość przedostania się do Centrum bezpiecznie rowerem lub pieszo. Obecnie wiadukt na Al. Monte Casino jest barierą dla osób starszych i rowerzystów oddzielającą Stradom od Centrum. Droga rowerowa obustronna na wiadukcie zagraża życiu  pieszych i rowerzystów i powinno być zamknięta a w dodatku jest nienormatywna.
- otworzy łatwy i wygodny dostęp dla mieszkańców centralnych dzielnic do długich na kilkanaście kilometrów zielonych nadbrzeży rzek w centrum miasta: Stradomka Konopka  Warta.
- Zadanie inwestycyjne budowy kładki i tunelu było w 2018r przedstawiane dzierżawcą gruntów dz nr 20/3 i 21/4  i uzyskało wstępną akceptacje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieszka pieszo-rowerowa 250m2100 000 zł
2Kładka nad Stradomką ok 20mb np kompozytowa z projektem i wykonawstwo 300 000 zł
3tunel ok 30mb wykonanie np technologią przecisku hydraulicznego700 000 zł
Łącznie: 1 100 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

ok 2% kosztów inwestycji rocznie

Zweryfikowano negatywnie. Wskazane działki to 26/1, 27/1 w obrębie 288, stanowiące własność Gminy Miasto Częstochowa; działka nr 20/3 w obrębie 288, stanowiąca własność Skarbu Państw;, działka nr 21/54 w obrębie 288 (omyłkowo we wniosku wpisano nr 21/4; stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym – tereny kolejowe). Brak MPZP (tylko kilkumetrowa część 21/54 przeznaczona pod KDL) . Zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 lit. b uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. zadania inwestycyjne mogą być realizowane wyłącznie na nieruchomościach należących do gminnego zasobu nieruchomości lub w pasach dróg publicznych, których zarządcą jest Prezydent Miasta. Ze względu na charakter zadania nie ma możliwości wskazania nieruchomości zamiennej.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
KŁADKA z TUNELEM - dostęp do nadrzecznych terenów z Centrum miasta i łatwiejszy dostęp do Centrum i PKP Stradom dla mieszkańców południa Częstochowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.