Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 21

21. ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW I REKREACJI NA BŁESZNIE: STARE BŁESZNO PRZY UL. ZAŁOGI I NA WYPALANKACH


Lokalizacja

Błeszno: ul. Załogi działki nr 73/7, 73/15, 73/13, 73/11 (obręb 394);
Błeszno - Wypalanki

Skrócony opis

Zadanie polega na rozbudowie 2 placów rekreacji i zabaw przy ul. Załogi na Starym Błesznie i na Wypalankach. Potrzebne jest ogrodzenie, aby zabezpieczyć przed dzikami i zagospodarowanie wolnej części nowymi sprzętami, np. tyrolka, urządzenia do ćwiczeń, stół do tenisa stołowego, szachów, tor do gry w bule. Konieczne jest odgrodzenie słupkami i utwardzenie miejsc do parkowania aut i lampy solarne.

Opis zadania

Zadanie polega na rozbudowie 2 placów rekreacji i zabaw na Błesznie:
- przy ul. Załogi na Starym Błesznie i
- na Wypalankach.

PLAC NA STARYM BŁESZNIE PRZY UL. ZAŁOGI ma sporo wolnego terenu do zagospodarowania. Wymaga ogrodzenia siatką, aby zabezpieczyć teren przed dzikami. Na wolnej części przydadzą się dodatkowe sprzęty i atrakcje. Odpowiednia będzie np. tyrolka, dwa urządzenia siłowe do ćwiczeń, stół do tenisa stołowego i do szachów, tor do gry w bulle. Mile widziane będą również nowe stanowiska zabaw dla dzieci, np. stanowisko do slalomu i przejście rurowe czy dodatkowe huśtawki. Potrzebny jest również stół z ławkami z zadaszeniem, coś w rodzaju drewnianej altany, żeby dzieci i ich opiekunowie w przerwie od zabawy miały gdzie usiąść i np. zjeść. Potrzebny jest także stojak dla rowerów z zadaszeniem i utwardzenie terenu pod parking dla samochodów. Plac zabaw bezpośrednio graniczy z prywatnym domkiem jednorodzinnym, dlatego też trzeba zadbać o komfort jego mieszkańców i zamieścić na wysokości zabudowy panele dźwiękochłonne oraz przedłużyć siatkę 4m na całą długość ogrodzenia, aby piłka nie lądowała w ogródku sąsiadów. Należy również postawić ogrodzenie ochronne wzdłuż płotu betonowego, aby uchronić je przed uderzeniami piłek. Przy wejściu na plac przyda się tablica z napisem „MIEJSKI PLAC ZABAW”. Ponadto w części placu dla najmłodszych dzieci maty przerostowe wymagają wymiany, gdyż nie sprawdzają się; przerasta przez nie trawa i utrudnia najmłodszym dzieciom zabawę. Dlatego też konieczna jest wymiana tych mat na nawierzchnie syntetyczną tzw. bezpieczną.  
Dodatkowe elementy wyposażenia placu:
- ogrodzenie metalowymi panelami
- stanowisko do gry w bulle (wyznaczenie i wysypanie nawierzchni odpowiednim granulatem)
- stół do gry w tenisa stołowego
- stół do gry w szachy
- stół z ławkami z zadaszeniem (altana)
- dwa urządzenia siłowe do ćwiczeń
- tyrolka
- stanowisko do slalomu i przejście rurowe
- 2 huśtawki (i/lub inne sprzęty do zabaw, np. zjeżdżalnia rurowa)
- stojak dla rowerów z zadaszeniem
- utwardzenie pod parking dla samochodów
- dwie ławki z oparciem i kosz na śmieci
- 3 lampy solarne
- panele dźwiękochłonne – panele akustyczne – około 10 sztuk  
- przedłużenie siatki o wysokości 4 m na całej długości ogrodzenia
- ogrodzenie ochronne wzdłuż płotu betonowego
- tablica z napisem miejski plac zabaw
- wymiana mat przerostowych na nawierzchnie syntetyczną, tzw. bezpieczną.  

PLAC REKREACJI I ZABAW NA WYPALANKACH jest już odpowiednio wyposażony, ale na jego obrzeżach parkują samochody. Dlatego też trzeba zabezpieczyć go od tej strony metalowymi słupkami, które uniemożliwią wjazd samochodów, co nie jest ani przyjemne, ani bezpieczne dla jego użytkowników. Potrzebne są również lampy solarne w ilości 10 sztuk, a także wytyczenie i utwardzenie miejsca do parkowania samochodów.
Dodatkowe elementy wyposażenia placu:
- 10 metalowych słupków do uniemożliwienia wjazdu samochodom na teren placu
- 7 lamp solarnych
- utwardzenie pod parking dla samochodów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1wykonanie ogrodzenia metalowymi panelami
2 stanowisko do gry w bulle (wyznaczenie i wysypanie nawierzchni odpowiednim granulatem)
3stół do gry w tenisa stołowego
4stół do gry w szachy
5stół z ławkami z zadaszeniem (drewniana altana)
6dwa urządzenia siłowe do ćwiczeń
7tyrolka
8 stanowisko do slalomu i przejście rurowe
92 huśtawki (i/lub inne sprzęty do zabaw, np. zjeżdżalnia rurowa)
10stojak dla rowerów z zadaszeniem
11utwardzenie pod parking dla samochodów
12dwie ławki z oparciem i kosz na śmieci
1310 lamp solarnych
14panele dźwiękochłonne – panele akustyczne – około 10 sztuk
15przedłużenie siatki o wysokości 4 m na całej długości ogrodzenia
16ogrodzenie ochronne wzdłuż płotu betonowego
17tablica z napisem MIEJSKI PLAC ZABAW
1810 metalowych słupków do uniemożliwienia wjazdu samochodom na teren placu
19wymiana mat przerostowych na nawierzchnie syntetyczną, tzw. bezpieczną.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
ROZBUDOWA PLACÓW ZABAW I REKREACJI NA BŁESZNIE: STARE BŁESZNO PRZY UL. ZAŁOGI I NA WYPALANKACH

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.