Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 33

33. Droga rowerowa i remont chodnika po zachodniej częśći AK


Lokalizacja

Zachodnia część Armiii Krajowej od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Dekabrystów

Skrócony opis

Budowa ciągu rowerowo-pieszego po zachodniej części Armii Krajowej od ul. ul. Obrońców Westerplatte do Dekabrystów wraz z remontem dwóch wiat przystankowych z zatoczkami autobusowymi.

Opis zadania

Jedną z najbardziej uczęszczanych przez rowerzystów w Częstochowie jest  ścieżka rowerowa wraz z chodnikiem wzdłuż linii tramwajowej przy Armii Krajowej. To, że uzyskała asfaltową nawierzchnię po jednej stronie to bardzo potrzebne i trafione działanie. Jednak do pełnej użyteczności brakuje takich samych działań po drugiej stronie ulicy szczególnie że istniejąca tam infrastruktura pieszo rowerowa wymaga natychmiastowego remontu. Zadanie polega więc na budowie ciągu rowerowo-pieszego po zachodniej części Armii Krajowej od ul. ul. Obrońców Westerplatte do Dekabrystów wraz z remontem dwóch wiat przystankowych z zatoczkami autobusowymi. W zadaniu budowanej ścieżki rowerowej obligatoryjnie powinno uwzględnić się likwidację barier w postaci krawężników itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa ok. 950 m. x 2m. szer. x 380 zł 720 000 zł
2Budowa chodnika z krawężnikiem 1100 m. x 2m. szer. x 380 zł 836 000 zł
3Zakup i montaż wiaty przystankowej – szklana, zadaszona, (4000x1250x2500 ), projekt, montaż, brukowanie 1 kpl. 2x 12 000 zł 24 000 zł
4Budowa 2 peronów przystankowych 320 zł x 30x3 m2 57 600 zł
5Przejazdy rowerowe czerwone P-11 x2 ok. 28m x 3m szer. x 100 zł 11 400 zł
6Przejścia dla pieszych 4 000 zł
7Przejścia dla pieszych przez ścieżkę 10 000 zł
8Inne koszta , projekt itp. 20 000 zł
Łącznie: 1 683 000 zł

Zadanie generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

250 zł - dwukrotne mycie 1 wiaty w ciągu roku

Realizacja zadania wymaga wykonania dokumentacji projektowej obejmującej ciąg pieszo rowerowy oraz zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi wraz z niezbędnymi pozwoleniami i uzgodnieniami.
Zadanie nie jest możliwe do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Droga rowerowa i remont chodnika po zachodniej częśći AK

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.