Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 44

44. Doposażenie Bloku Operacyjnego Miejskiego Szpitala Zespolonego w zestawy narzędziowe.


Lokalizacja

ul. Mirowska 15
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Blok operacyjny to jedno z najważniejszych miejsc każdego szpitala. Wymaga ono szczególnej dbałości o jakość i nowoczesność stosowanych narzędzi i wyrobów medycznych, wykonywanych procedur i  współpracę zespołów pielęgniarskich i lekarskich. Od tego, jak również od narzędzi do pracy jakie udostępnimy zależy komfort pracy, który dzięki nim stworzymy a to przekłada się na zdrowie i życie ludzkie.

Opis zadania

Blok operacyjny jest przestrzenią, która skupia w sobie najnowsze oraz najbardziej zaawansowane rozwiązania medyczne. Zdaniem wielu jest sercem szpitala, napędzającym działanie całej placówki medycznej. Stanowi jednak także duże wyzwanie dla zarządzających placówką z uwagi na stale zmieniające się techniki wykonywania procedur i wykorzystywane do tego narzędzia i sprzęty. Zakup dedykowany w ramach podniesienia jakości świadczonej opieki dla mieszkańców Częstochowy. Umożliwi rozwój leczenia i pomoże w wykorzystaniu dostępnych na rynku, mniej inwazyjnych metod leczenia jak również w znacznym stopniu podniesie jakość świadczonych przez szpital usług medycznych.
W ramach zadania dokonana będzie wymiana zestawów narzędziowych na Bloku Operacyjnym w Miejskim Szpitalu Zespolonym, obejmować powinna:
Zestawy do operacji pęcherzyka,
Zestawy do operacji wyrostka,
Zestawy do operacji żołądka i jelit,
Zestawy do operacji przepuklin,
Zestawy do operacji urologicznych brzusznych i operacji prostaty,
Zestaw do operacji nerki,
Zestaw do operacji ortopedycznych - udo, podudzie,
Zestaw kostny,
Dermatom akumulatorowy z siatkownicą do przeszczepów skóry,
Zestaw do operacji ginekologiczno-brzusznych,
Zestaw do plastyki i operacji dolnych,
Zestawy cięciowe,
Zestawy zabiegowe,
Zestaw do laparoskopii i histeroskopii,
Kontenery do sterylizacji dedykowane zestawom ginekologicznym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup zestawów narzędziowych dla Bloku Operacyjnego600 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

z informacji przekazanych przez MSZ wynika, ze zadanie nie generuje kosztów w latach kolejnych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Doposażenie Bloku Operacyjnego Miejskiego Szpitala Zespolonego w zestawy narzędziowe.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.