Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 49

49. Ogólnodostępna piłkarska baza treningowa dla dzieci i młodzieży przy ul. Sabinowskiej


Lokalizacja

ul. Sabinowska 7/9

Skrócony opis

Potrzeba realizacji projektu budowy  wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w rejonie ul. Sabinowskiej.  Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Obecnie we wskazanej części miasta brak jest ogólnodostępnej infrastruktury sportowej. Realizacja projektu przyczyni się do uatrakcyjnienia zajęć w szkołach oraz zapewni aktywny wypoczynek młodzieży.

Opis zadania

Prosimy o zwrócenie uwagi na potrzebę realizacji naszego projektu budowy  wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią w rejonie ul. Sabinowskiej w Częstochowie.  Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców. Obecnie we wskazanej części miasta brak jest ogólnodostępnej infrastruktury sportowej przeznaczonej do gry w piłkę nożną, czy też inne zespołowe dyscypliny sportowe. We wskazanym rejonie mieszka blisko 11 tysięcy mieszkańców. Mieszkańcy ze względu na brak infrastruktury w tej dzielnicy zmuszeni są do korzystania z oferty innych dzielnic oddalonych i mocno obłożonych  obiektów, co często powoduje rezygnację z chęci aktywnego spędzania czasu wolnego i w konsekwencji sprowadza się do kreowania wizerunku tej części miasta jako tzw. "Sypialni". Fakt ten w dużej mierze podyktowany jest brakiem odpowiedniej infrastruktury dla zagospodarowania czasu wolnego. Realizacja projektu przyczyni się do zmiany tego wizerunku oraz uatrakcyjni zajęcia lekcji wychowania fizycznego znajdującej się w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej nr 21 oraz Szkoły Podstawowej nr 16 które nie posiadają boiska szkolnego oraz zapewni aktywny wypoczynek w godzinach popołudniowych młodzieży. Preferowany teren będzie spełniał określone standardy osiedlowych kompleksów sportowych dla rekreacyjnego spędzania czasu na wolnym powietrzu. Teren rekreacyjno-sportowy przeznaczony dla wszystkich lubiących aktywny wypoczynek będzie doskonałym uzupełnieniem dla sąsiadującego placu zabaw dla dzieci oraz realizowanego obecnie  z Budżetu Obywatelskiego placu do Street Workout. Realizacja projektu poprawi samopoczucie i kondycję fizyczną oraz zaktywizuje młodych, jaki starszych do wspólnych działań. Ponadto zadanie przyczyni się do popularyzacji sportów drużynowych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1budowa boiska 56 m x 30 m ze sztuczną nawierzchnią ze sztucznej trawy z certyfikatem FIFA Quality300 000 zł
2ogrodzenie80 000 zł
3bramki6 000 zł
4przygotowanie terenu 60 000 zł
5montaż piłko-chwytów na boisku Sabinowska 11/23, 42-200 Częstochowa, od ulicy Wazów ok 60m60 000 zł
Łącznie: 506 000 zł

Działka nr 265/2 obręb 289, własność Gminy Miasto Częstochowa. Zadanie zweryfikowane negatywnie zgodnie z § 5 ust.2 pkt 9 lit. f uchwały nr 790.LVI.2022 Rady Miasta Częstochowy z dnia 3 marca 2022 r. zadanie nie może obejmować działek lub obiektów, na których realizowane jest zadanie inwestycyjne wyłonione
w ramach poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego (z wyłączeniem działek zakupionych w ramach budżetu obywatelskiego). Na działce realizowana jest budowa placu do street workoutu. Brak możliwości wskazania nieruchomości zamiennej.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Temat
Pytanie dotyczące zadania:
Ogólnodostępna piłkarska baza treningowa dla dzieci i młodzieży przy ul. Sabinowskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.