Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 53

53. Tor Ninja/OCR


Lokalizacja

Skwer między ul. Fieldorfa Nila a ul. Pużaka

Skrócony opis

Celem projektu jest budowa wielofunkcyjnej konstrukcji przeszkodowej.
Konstrukcja ta pozwoli na trenowanie techniki pokonywania przeszkód spotykanych podczas biegów przeszkodowych takich, jak Runmageddon czy Barbarian Race oraz zawodów Ninja.
Realizacja tego projektu, to popularyzowanie sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, które doskonale wpłynie na rozwój fizyczny i osobisty.

Opis zadania

Sporty przeszkodowe to wyjątkowo szybko rozwijająca się dyscyplina w ostatnich latach, między innymi za sprawą programu Ninja Warrior jak i coraz większej liczby organizatorów w Polsce. Biegi przeszkodowe są dostępne dla osób w każdym wieku – również dla dzieci. Większość tego typu wydarzeń oferuje różne opcje zaawansowania tras, tak, aby mogli w nich wystartować wszyscy.

Głównym celem projektu jest budowa wielofunkcyjnej konstrukcji przeszkodowej która umożliwia wielowariantowy trening techniki, siły, chwytu i dynamiki z wykorzystaniem większości przeszkód spotykanych w zawodach OCR i torach Ninja. Konstrukcja może być wykorzystywana przez dzieci i młodzież jako "małpi gaj", pozwoli dostarczać mnóstwa frajdy i zabawy poprzez aktywność fizyczną. Pozwala zwiększyć świadomość ciała, co ułatwia prawidłowe czytanie jego reakcji, ale i panowanie nad nim w sytuacjach stresowych. Rozwój i osiągnięcia sportowe podnoszą wiarę we własne siły, uczą koncentracji, ale także poszukiwania rozwiązań, kreatywności i dystansu do siebie oraz otoczenia.
Byłaby to jedna z największych ogólnodostępnych konstrukcji tego typu w Polsce co z pewnością zwiększyłoby atrakcyjność naszej dzielnicy jak i samej Częstochowy. Mamy w okolicy dużo parków do Street workoutu, a żeby sensownie potrenować na przeszkodach zawodnicy z okolic muszą jeździć do oddalonego o 25km OCR Village, do dużo mniejszego  obiektu niedawno wybudowanego w Mykanowie, czy aż w okolice Katowic gdzie jest już dosyć sporo konstrukcji tego typu.

Konstrukcja będzie składać się zarówno z elementów przyjaznych dla początkujących (ringi, pozioma drabinka, liny) jak i bardziej doświadczonych (drabinka salmona, wariat, kołkownica).
Poza tym w skład konstrukcji wejdą tory z różnego rodzaju chwytami (spodki, kule, stożki, nunczaka), drabinka łukowa z bolcami na ringi, ruchome drabinki, chomik, pozioma rurka, lina pozioma, płyta główna lub gibony, labirynt, pionowe tablice z wcięciami, ufo, tablice z chwytami wspinaczkowymi i otworami, listwy wspinaczkowe, pionowe rurki, pozioma deska, dragon tail, podwójny pipeline, fireman, poledance, i lina do wspinania.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Konstrukcja toru Ninja/OCR128 000 zł
2Nawierzchnia bezpieczna (piasek płukany) wraz z fundamentami35 500 zł
3Dokumentacja projektowa8 000 zł
4Dostawa i montaż8 000 zł
5Tablica z regulaminem2 000 zł
Łącznie: 181 500 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000

zmiana wyceny zadania wynika z konieczności uwzględnienia kosztów podłoża.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Tor Ninja/OCR

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.