Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 54

54. „Budowa Boiska Wielofunkcyjnego na Rakowie”


Lokalizacja

Częstochowa, ul Łukasińskiego 40

Skrócony opis

Projekt i budowa boiska syntetycznego wraz z oświetleniem, nagłośnieniem i zapleczem sanitarnym w dzielnicy Raków. Nowe boisko wielofunkcyjne w dzielnicy Raków to miejsce rozgrywek zawodów sportowych zespołów amatorskich i zespołów nie zrzeszonych we współzawodnictwie klasyfikowanym z udziałem publiczności również tej z ograniczeniami w funkcjonowaniu

Opis zadania

W dzielnicy Raków znajduje się kilka placówek ukierunkowanych na opiekę nad dziećmi i młodzieżą: Dom Kultury, Miejski Basen, Bursa Miejska, SP nr 7, SP nr 20, VI LO, LO SMS Raków, Zespół Szkół im Bolesława Prusa i dlatego istnieje potrzeba stworzenia wielofunkcyjnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią do 9 osobowej piłki. Powstanie boiska będzie wiązało się ze stworzeniem niewielkich trybun dla publiczności ,oświetlenia, nagłośnienia oraz zaplecza sanitarnego. Dzięki temu będzie możliwość rozgrywania różnych zawodów i turniejów sportowych przy udziale publiczności. W okolicy nie ma takiego miejsca które pozwoliłoby na trenowanie oraz rozgrywanie zawodów sportowych  z udziałem publiczności. W pobliżu jest co prawda obiekt sportowy RKS Raków, ale dostęp dla mieszkańców miasta jest ograniczony. Mogą na nim trenować tyko zawodnicy klubu bądź Akademii oraz zespołów zrzeszonych we współzawodnictwie klasyfikowanym. Na terenie Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych przy ul. Łukasińskiego 40 powstałby taki obiekt, który będzie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta, również dla tych o ograniczonych możliwościach funkcjonowania wynikających z niepełnosprawności fizycznej. Pomysłodawca przewiduje zamontowanie windy krzesełkowej lub platformy ruchomej, aby umożliwić również osobom niepełnosprawnym fizycznie w pełni korzystać z obiektu. Projekt będzie spełniał zasady uniwersalnego projektowania (art.6. ustawy dla zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej. Obiekt będzie zarządzany przez zarządcę nieruchomości, ponadto zostanie wyznaczona osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo, opiekę i odpowiednie gospodarowanie dostępem do obiektu. Każdy zgłaszający się użytkownik  będzie mógł bezpłatnie korzystać z obiektu w godzinach przewidzianych grafikiem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1projekt na potrzeby budowy boiska z oświetleniem, zapleczem sanitarnym. 23 000 zł
2Budowa boiska wraz z oświetleniem, zapleczem sanitarnym.1 080 000 zł
3Zakup Trenażerów i multimediów na potrzeby projektu70 000 zł
4Inne10 000 zł
Łącznie: 1 183 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

350000

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
„Budowa Boiska Wielofunkcyjnego na Rakowie”

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.