Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 96

96. "Lekcja pod chmurką" - rewitalizacja małej architektury z nasadzeniami krzewów i drzew w przyszkolnym mini parku w SP nr 46 w Częstochowie


Lokalizacja

Ul. Szamotowa 8, 42-280 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt zakłada wybudowanie altany na ok.25 osób lub zakup 25 składanych leżaków, a także nowych stojaków rowerowych i nasadzenie krzewów i drzew ozdobnych wzdłuż chodnika sąsiadującego z boiskiem zewnętrznym poprawiających wygląd przyszkolnego parku. Celem jest komfort podopiecznych i nauczycieli podczas lekcji odbywających się na świeżym powietrzu oraz dla społeczności lokalnej.

Opis zadania

Projekt ten jest alternatywą dla dzieci, młodzieży uczącej się w małej Szkole Podstawowej nr 46 w Częstochowie, a także nauczycieli. Lekcje nie muszą odbywać się tylko w zamkniętej, dusznej sali wewnątrz szkoły, lecz mogą odbywać się w pięknej altanie na ok. 25 osób (w uboższej wersji mogłyby być to również rozkładane leżaki, które łatwo schować i zabezpieczyć) w otoczeniu rozmaitych drzew i krzewów. Mogłyby być również sadzone przez uczniów pod opieką nauczycieli, ale też i chętnych rodziców, ma to więc także walor edukacyjny i integracyjny społeczności lokalnej.
Nauczyciele w kulturalnych warunkach mieliby możliwość przeprowadzenia lekcji, nie siedząc na ziemi, ale na wygodnych ławkach (bądź leżakach) ustawionych wokół, tak, by między uczniami wywiązała się integracja i wzajemny szacunek.
Wokół szkoły przydałyby się nowe nasadzenia, rozmaite drzewa i krzewy, aby poprawić wygląd jej zewnętrznego otoczenia.
Przydałaby się wymiana przedwiecznych stojaków rowerowych na nowoczesne i większej ilości np.3, gdyż bardzo duża ilość uczniów dojeżdża do szkoły rowerami.
Sądzę, że taki pomysł byłby ciekawy z punktu widzenia nauczania lekcji przyrody, biologii, geografii, historii i wielu innych zajęć w klasach od 1 do 8.
Udział dzieci w tworzeniu takiej oto zewnętrznej sali lekcyjnej skutkowałby zwiększeniem uwrażliwienia na przyrodę, jej piękno, szacunkiem do własnej pracy i dużym poczuciem satysfakcji. Myślę, że jest to ciekawy pomysł, zwłaszcza na lekcje w piękne słoneczne dni, a także na pikniki, które odbywają się w czerwcu z Okazji Dnia Dziecka.
Altana musiałby zostać objęta monitoringiem (leżaki chowane do szkoły), aby zabezpieczyć ją i otoczenie przed ewentualną dewastacją poza godzinami pracy szkoły. Być może obecny monitoring wystarczy, w zależności od lokalizacji wersji z altaną.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

50000

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej. Na wysoką cenę realizacji zadania rzutuje altana, która ma pomieścić 25 osób.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
"Lekcja pod chmurką" - rewitalizacja małej architektury z nasadzeniami krzewów i drzew w przyszkolnym mini parku w SP nr 46 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.