Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 101

101. Zielony Amfiteatr Wyczerpy - Aniołów


Lokalizacja

Kontkiewicza

Skrócony opis

Miejsce rekreacji i wypoczynku dla społeczności Dzielnicy Wyczerpy - Aniołów, zaaranżowane na koncerty, kina plenerowe, pikniki, spotkania w ramach placu rekreacji ruchowej przy Kościele św. Jacka.

Opis zadania

Projekt zakłada wybudowanie integracyjnego miejsca w formie plenerowego amfiteatru, służącego społeczności Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów w celu realizacji pikników, koncertów, spotkań, kina plenerowego itp. Plac rekreacji przy Kościele św. Jacka to miejsce, zrealizowane w całości z Budżetu Obywatelskiego. W wyniku głosowania mieszkańców na projekty zgłaszane w ramach kilku edycji BO powstało piękne miejsce, do którego ściągają całe rodziny, nawet spoza Dzielnicy. Mamy tu, między innymi: skatepark, place zabaw, siłownię, tyrolkę itp. Aby zakończyć tę inwestycję potrzeba utworzyć miejsce, na którym będzie można realizować spotkania integracyjne i dać Mieszkańcom możliwość prezentacji swoich talentów, a także organizować koncerty, projekcje filmowe, pikniki itp. Taki amfiteatr, zatopiony w roślinności, pergolach – które dadzą cień i możliwość wypoczynku w upalne dni, będzie pięknym zwieńczeniem tej inwestycji, której inicjatorami są sami mieszkańcy Dzielnicy Wyczerpy – Aniołów. W celu zadbania o lepszą dostępność do korzystania z miejsca rekreacji dla osób ze szczególnymi potrzebami, projekt zakłada również utworzenie wygodnego chodnika od strony ul. Kontkiewicza pozbawionego schodów (przy bloku nr 21) - w obrębie działek zgłoszonych we wniosku. Istniejący chodnik bowiem od ulicy Kontkiewicza (umożliwiający dotychczas dojście do placu rekreacji, będący w zasobach Wspólnoty Mieszkaniowej) z licznymi schodami i uszkodzeniami nawierzchni, jest utrapieniem dla osób poruszających się na wózkach oraz dla rodziców spacerujących z wózkami dziecięcymi. Ze względu jednak na fakt, iż nie pozostaje on w zasobach Gminy, nie można go wyremontować np. w ramach Budżetu Obywatelskiego. Do wniosku załączono zdjęcie przykładowego amfiteatru, ale oczywiście w przypadku zakwalifikowania się projektu do realizacji będzie on konsultowany ze społecznością lokalną w celu ustalenia szczegółów oraz dodania form zadaszeń, zieleni itp.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Projekt i realizacja zadania423 621 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

25000

Opis realizacji

Planowany termin realizacji - IV kwartał 2023 r.

orientacyjny koszt zadania

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Zielony Amfiteatr Wyczerpy - Aniołów

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.