Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 105

105. Międzypokoleniowe Centrum Dzielnicy Zawodzie-Dąbie - edycja 3


Lokalizacja

teren całego miasta ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy przy uwzględnieniu również wycieczek poza miasto.

Siedziba działania Centrum będzie budynek Bursy Miejskiej przy ul. Legionów 19/21.

Skrócony opis

Kluczowe wartości to: solidarność i otwartość na różnorodność. Każdy mieszkaniec i mieszkanka może skorzystać z aktualnego programu zajęć i wydarzeń, ale może też zaproponować własne przedsięwzięcie lub aktywności.

Opis zadania

Starzenie się jest naturalnym procesem społecznym o charakterze nieodwracalnym. Proces ten jest konsekwencją długookresowych przemian dwóch składowych ruchu naturalnego ludności – rozrodczość i umieralność. Sytuacja życiowa osób starszych w znacznym stopniu wpływa na proces starzenia się i zależy od otoczenia, a także od postaw seniorów do własnej starości. Przemiany społeczne i ekonomiczne powodują, że traci na znaczeniu odpowiedzialność rodziny za jej najstarszych członków, co skutkuje rozwojem instytucjonalnych form opieki zaliczanych do systemu
pomocy społecznej. Negatywny stereotyp człowieka starszego jest bardzo krzywdzący. Starsze pokolenie, szczególnie żyjące obecnie, to wyjątkowo doświadczeni przez historię XX wieku i zmiany ustrojowe oraz reformy gospodarcze. Obserwując ruch demograficzny, z roku na rok zwiększa się liczba osób starszych, w tym także w Częstochowie. Brak aktywności społecznej osób starszych, które często są samotne, schorowane, nie umiejące poradzić sobie z dzisiejszą rzeczywistością dnia codziennego, powoduje konieczność tworzenia przez
samorząd warunków i możliwości uczestnictwa tych osób w życiu społecznym i obywatelskim naszego miasta. Po wnikliwej obserwacji tego środowiska postanowiliśmy podjąć się zadań, które pozwolą na zwiększenie wymiaru zaangażowania społecznego osób starszych, w tym niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej, poprzez włączenie tej grupy w różne formy rekreacji i kultury. Wiemy, że seniorzy dysponują ogromnym potencjałem wiedzy, doświadczenia zawodowego i życiowego, które mogą spożytkować dla działalności społecznej, wolontariackiej
jeżeli uwierzą w swoje siły. Wobec powyższego uzasadnionym jest podjęcie szeregu działań mających na celu zaktywizowania seniorów i możliwości skorzystania z nieodpłatnych zajęć. Chętna do podjęcia dalszego samorozwoju choć przy nie wystarczających środkach na ich angażowanie w edukację i chęć spędzania czasu w zorganizowanych grupach wiekowych. To grupa chętna i aktywna w przypadku zorganizowania zagospodarowania im czasu wolnego.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zajęcia sportowe, plastyczne, kulturalno-oświatowe, rekreacyjne, muzyczne
2spotkania integracyjne
3wycieczki edukacyjne
4wyjścia kulturalno-oświatowe
5zakup materiałów do zajęć, doposażenie, art. spożywczych, przemysłowych
6opłaty niezbędne do realizacji zadania
7ogólny koszt zadania 130 000 zł
Łącznie: 130 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Zadanie zweryfikowanie poprawnie. Zadanie można dopuścić do realizacji w ramach otwartego konkursu ofert.