Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 107

107. Kolorowe dzieciństwo - plac zabaw na Dąbiu


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima,
42-202, Częstochowa
ul. Orla 4/8

Skrócony opis

Celem projektu budowy Placu Zabaw przeznaczonego dla dzieci jest zarówno stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, jak i zapewnienie wszechstronnego rozwoju.

Opis zadania

Celem projektu budowy Placu Zabaw przeznaczonego dla dzieci jest zarówno stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu, jak i zapewnienie wszechstronnego rozwoju. Zabawa to istotny element w życiu najmłodszych, dzięki niej dzieci poznają siebie i zdobywają wiedzę na temat otaczającego je świata. Nabywają umiejętności społeczne, zdolności komunikacji, rozwoju osobowości, sprawności psychomotoryczne, pobudzają wyobraźnie i poczucie przestrzeni. To właśnie aktywne działanie wspiera i rozwija umysł, a ruch wzmacnia organizm, kształtuje i usprawnia układy: ruchowy, nerwowy przez co doskonali budowę i funkcjonowanie poszczególnych partii ciała. Plac Zabaw ma na calu wykształcić u dzieci nawyk aktywnego spędzania czasu, współpracy, współzawodniczenia oraz polepszenie sprawności ruchowej. Inwestycja ta doprowadzi także do rozwoju atrakcyjności infrastruktury na terenie dzielnic Zawodzie - Dąbie oraz poprawi walory estetyczne budynku dzielnicy.
Dzięki wybudowaniu Placu Zabaw można uzyskać miejsce, w którym dzieci będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwie. Poznają zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do budowania relacji i więzi między rówieśnikami. Plac Zabaw będzie jedynym tego typu miejscem w okolicy. Duży i nowoczesny będzie służył aktywnym działaniom użytkowników. Swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Zaprojektowany Plac Zabaw będzie przede wszystkim bezpieczny, atrakcyjny i wszechstronnie rozwijający dzieci. Dzięki specjalnym urządzeniom wyposażonym w oryginalne konstrukcje. Dzieci zarówno młodsze, jak i te starsze będą mogły stawić czoła nowym wyzwaniom i doświadczeniom całej gamy pozytywnej energii. Podstawowym elementem placu zabaw będzie zamek. Ale również miejsce znajdą bujaki, linarium, mobiles, trampolina i inne. Urządzenia te rozwijają poczucie równowagi i koordynację ruchową, dostarczają satysfakcji z energicznego korzystania. Dzieci będą zachwycone ich różnymi kształtami, które dodatkowo pobudzą ich wyobraźnię jak i równocześnie zapewnią pełną wygodę i bezpieczeństwo. Ustawienie się w kolejce do urządzeń uczy cierpliwości oraz wpływa na rozwój towarzyski. Plac w doborze urządzeń z myślą o dzieciach umożliwiając zabawę i ćwiczenia psychomotoryczne. Pomaga on w rozwoju świadomości własnego ciała i odkrywaniu swoich możliwości motorycznych. Ścianka wspinaczkowa czyli następny element wspaniale wspomaga harmonijny rozwój dziecka. Wspinaczka wzmacnia mięśnie, ale działa przede wszystkim na zwinność dziecka i jego kondycję. Pomaga spożytkować nadmiar energii oraz uczy panowania nad własnym ciałem. Poza elementami placu zabaw w projekcie przewidziany jest także postawienie ławek i koszy na śmieci.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Przygotowanie terenu pod nowy plac zabaw, demontaż urządzeń, nowa nawierzchnia - trawa z rolki, maty przerostowe 110 000 zł
2zakup urządzeń (2 huśtawki, linarium, mobilles- huśtawka typu M, bocianie gniazdo, podwójna huśtawka, zamek, karuzela, ławki, kosze, trampolina itp.)154 000 zł
3nadzór inwestycyjny 10 000 zł
4projekt budowlany 6 000 zł
Łącznie: 280 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Kolorowe dzieciństwo - plac zabaw na Dąbiu

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.