Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 109

109. Granie na FORTEPIANIE! Fortepian Cadenza przed Miejską Galerią Sztuki


Lokalizacja

teren przed Miejską Galerią Sztuki

Skrócony opis

Celem projektu jest stworzenie ogólnodostępnej strefy muzycznej w przestrzeni publicznej miasta. Punktem centralnym strefy będzie nowoczesny całoroczny fortepian zewnętrzny. Miasto otrzyma kolejną wartość dodaną, która wpłynie na jego rozpoznawalność i umożliwi organizację wielu ciekawych eventów plenerowych przy niskim nakładzie finansowym.

Opis zadania

Celem projektu jest tworzenie i wzmacnianie relacji społecznych w Częstochowie poprzez wprowadzenie muzyki w przestrzeń publiczną. Do realizacji celu ma służyć stworzenie ogólnodostępnego miejsca, strefy muzycznej, w której każdy będzie mógł zatrzymać się i zagrać na instrumencie klawiszowym lub aby posłuchać muzyki na żywo. Punktem centralnym strefy będzie nowoczesny całoroczny fortepian zewnętrzny wykonany ze stali nierdzewnej i betonu. Dostęp do strefy będzie całkowicie nieodpłatny i całodobowy (aczkolwiek zarządca przestrzeni będzie mógł decydować o godzinach, w których fortepian będzie włączony).

Obecność instrumentu na Placu Biegańskiego pod Ratuszem pozwoli na spontaniczne wykonania, jak i organizację większych koncertów z muzyką na żywo na wolnym powietrzu. Wykorzystanie fortepianu odpornego na warunki pogodowe - mróz, wysokie temperatury, deszcz, czy śnieg - sprawi, że miejsce wokół fortepianu będzie tętniło życiem przez cały rok. Elektroniczny system zdalnego zarządzania pozwoli zarządcom terenu na dostosowanie głośności instrumentu, ustalenie harmonogramu grania oraz włączanie i wyłączanie na życzenie za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Fortepian posiada ważoną klawiaturę oraz możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu nagłośnienia, co umożliwia organizowanie koncertów dla większej liczby słuchaczy i zapewnienie optymalnego komfortu akustycznego. W zestawie z fortepianem znajduje się też siedzisko wykonane z betonu architektonicznego, kotwione do podłoża.

Sam fortepian zaprojektowany został specjalnie z myślą o użytku zewnętrznym. Jest to instrument funkcjonujący w przestrzeniach publicznych polskich miast. W tej chwili trzy fortepiany użytkowane są w Katowicach. Fortepiany z sukcesem rezydowały również w Gliwicach, Dusznikach-Zdroju, Cieszynie, Tychach, Warszawie, Krośnie czy Łodzi.

Instrument posiada konstrukcję odporną na działania warunków atmosferycznych oraz akty wandalizmu. Jego utrzymanie jest niezwykle proste. Fortepian jest cyfrowy, więc potrzebuje dostępu do źródła zasilania (roczny pobór prądu <420 kWh). Jego obsługa ogranicza się do regularnego przetarcia klawiszy oraz obudowy. Fortepian posiada prócz standardowej gwarancji, coroczny serwis i sprawdzenie urządzenia w cenie.

Umiejscowienie fortepianu na Placu Biegańskiego pod Ratuszem sprawi, że przestrzeń miejska zyska na atrakcyjności wśród lokalnej społeczności. Będzie przyciągać turystów i mieszkańców. Umożliwi zdolnym muzykom dzielenie się swoim talentem i pasją z gronem słuchaczy. Będzie zachęcać do nawiązywania kontaktów, podejmowania rozmów, integrowania lokalnych społeczności. organizowania spontanicznych koncertów oraz większych imprez plenerowych skupionych wokół muzyki fortepianowej. Pozwoli na organizowanie warsztatów muzycznych, lekcji plenerowych oraz popisów dla uczniów szkół muzycznych. Będzie również miejscem, w którym każdy zdolny pianista, którego nie stać na własny instrument, będzie mógł o każdej porze dnia ćwiczyć i rozwijać swoje umiejętności. Możliwość wykorzystania fortepianu Cadenza pod Ratuszem może dodać atrakcyjności odbywającym się tam wydarzeniom, np. ślubom.

W razie gdyby wskazana lokalizacja nie spełniała warunków uprzejmie proszę o rozważenie dodatkowej lokalizacji przy renowacji Promenady Czesława Niemena. Fortepian pięknie wpasowałby się w nową strefę przeznaczoną dla mieszkańców czyniąc ją bardziej atrakcyjną i chętnie odwiedzaną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Fortepian Cadenza i siedzisko169 000 zł
2Dostawa i montaż5 000 zł
Łącznie: 174 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

3000 zł koszt energii elektrycznej koniecznej do właściwego funkcjonowania instrumentu

Wydział KPS pozytywnie opiniuje projekt zadania.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Granie na FORTEPIANIE! Fortepian Cadenza przed Miejską Galerią Sztuki

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.