Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 110

110. Centrum biegowe Runlider


Lokalizacja

Częstochowa ul. Zamenhofa 23

Skrócony opis

Centrum biegowe Runlider to pierwsze tego typu miejsce w dzielnicy Raków. Wszystko za sprawą wysokiej jakości bieżni elektrycznych, które będą stanowić wyposażenie centrum biegowego. Centrum biegowe to alternatywa dla biegaczy w okresie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Opis zadania

Specyfika obecnych czasów sprawia, iż co raz częściej w społeczeństwie zmagamy się z tzw. chorobami cywilizacyjnymi. Problem braku ruchu dotyczy nie tylko osób dorosłych, ale również dzieci i młodzieży. Proponowany przez nas projekt w ramach budżetu obywatelskiego ma na celu promocję aktywnego spędzania wolnego czasu, popularyzację biegania wśród środowiska lokalnego, nie tylko w okresie wiosenno - letnim, ale również podczas dni kiedy pogoda nie zachęca do treningów na świeżym powietrzu. Centrum biegowe Runlider to pierwsze miejsce w dzielnicy Raków, w którym jednocześnie o swoją formę będzie mogło zadbać 10 osób. Wszystko za sprawą wysokiej jakości bieżni elektrycznych, które miałyby stanowić wyposażenie centrum biegowego. To właśnie dzięki tego rodzaju sprzętom nie ma potrzeby rezygnowania z biegania gdy na zewnątrz robi się zimno. Bieganie na bieżni daje doskonałe efekty, dzięki czemu formę możemy utrzymać cały rok. To także doskonała alternatywa dla osób zmagających się z kontuzjami. Bogato wyposażone bieżnie poprzez specjalne systemy świetnie amortyzują ruch podczas biegania, co dobrze wpływa między innymi na stawy kolanowe. Bezpłatne korzystanie z bieżni to rozwiązania treningowe biegaczy, nie tylko mieszkających w dzielnicy Raków, ale również dla wspaniale rozwijających się uczniów klas lekkoatletycznych w SP 7. Uczniowie Ci coraz częściej stają się czołowym składem zawodów wojewódzkich, a nawet krajowych. Trening na bieżniach elektrycznych pomoże w ich dalszym rozwoju.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup bieżni elektrycznych sztuk 10 50 000 zł
2Duże lustro na ścianę 1 000 zł
Łącznie: 51 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Centrum biegowe Runlider

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.