Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 137

137. Rewitalizacja placu zabaw Niepodległości/Równoległa k. Vendo Park


Lokalizacja

Plac Zabaw przy bloku al. Niepodległości 24

Skrócony opis

Miejski plac zabaw mieszczący się przy skrzyżowaniu Niepodległości / Równoległa wymaga pilnej rewitalizacji. Jest niebezpieczny ze względu na braki w ogrodzeniu. Takie usytuowanie placu zabaw tworzy z niego pewną wizytówkę dzielnicy i powinien być bardziej zadbany. Rewitalizacja miałaby polegać na wymianie / uzupełnieniu ogrodzenia i doposażeniu placu o dodatkowe atrakcje i udogodnienia.

Opis zadania

Plac zabaw znajdujący się przy skrzyżowaniu ulic Niepodległości i Równoległa swoje lata świetności ma już dawno za sobą. Plac usytuowany jest w bardzo dobrej lokalizacji, którą można wykorzystać i stworzyć z tego miejsca prawdziwą wizytówkę dzielnicy nie tylko dla małych mieszkańców naszego miasta, ale też żeby pełnił funkcję wypoczynkową dla rodziców i osób odwiedzających naszą okolicę. Plac zabaw jest aktywnie wykorzystywany przez wielu rodziców z dziećmi, a po rewitalizacji na pewno ruch zwiększyłby się dwukrotnie.

Jaki jest aktualny stan placu zabaw?
- Niepełne ogrodzenie, które wymaga szczególnej uwagi ze strony rodzica - obok znajduje się ruchliwa ulica i duży obiekt handlowy, czyli miejsca newralgiczne, w których kierunku może uciekać jakiekolwiek dziecko.
- Jedna ławka wymaga naprawy, ponieważ została zniszczona w 2021 roku przez mieszkańców, którzy mają zerowy szacunek do wspólnego dobra.
- Na placu rośnie dzika trawa i generalnie nie jest to problem, ale sam plac zabaw ma dosyć nierówną powierzchnię.
- Jedna z atrakcji, najstarsza pewnie, jest z drewna i wychodzi na to, że nie trzyma już się najlepiej (1/3 tej atrakcji została zdemontowana i sprzątnięta w maju 2022 r.).
- Do placu nie prowadzi żadna ścieżka z chodnika przez co zainteresowani placem zabaw chodzą nagminnie po trawniku, po którym zostały już tylko udeptane ścieżki.
- Plac zabaw posiada już piaskownicę, 4 atrakcje + 4 pary huśtawek z bocianim gniazdem.

Rewitalizacja mogłaby polegać na między innymi:
- przygotowaniu dokumentacji projektowej,
- odnowieniu bądź wymianie ogrodzenia na nowe,
- wykonaniu ścieżki prowadzącej na plac zabaw (np. od strony chodnika prowadzącego do Vendo Park, od strony bloku Niepodległości 42 i mniej więcej od skrzyżowania Niepodległości / Równoległa),
- odnowieniu bądź wymianie istniejącej drewnianej atrakcji dla dzieci,
- odnowieniu / naprawie zniszczonej ławki od strony Niepodległości,
- doposażeniu placu zabaw o 2-3 urządzenia do zabawy (może jakaś karuzela, zestaw urządzeń),
- wykonaniu oświetlenia placu zabaw,
- wykonaniu nasadzeń dodatkowej zieleni wokół ogrodzenia (krzewy, drzewa),
- zainstalowaniu stojaka dla rowerów,
- wyrównaniu podłoża i/lub wykonaniu odpowiedniej nawierzchni placu zabaw.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

50000

Inwestycja wymaga opracowania dokumentacji projektowej.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Rewitalizacja placu zabaw Niepodległości/Równoległa k. Vendo Park

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.