Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 143

143. Warsztaty efektywnego uczenia się


Lokalizacja

Tysiąclecie, Północ, Kiedrzyn, Częstochówka-Parkitka, Śródmieście, Błeszno, Dźbów, Gnaszyn-Kawodrza, Grabówka, Lisiniec, Mirów, Ostatni Grosz, Podjasnogórska, Raków, Stare Miasto, Stradom, Trzech Wieszczów, Wrzosowiak, Wyczerpy-Aniołów, Zawodzie-Dąbie

Skrócony opis

Przeprowadzenie 4 (max. liczba) 60 minutowych warsztatów efektywnego uczenia się, skierowanych do częstochowskich dzieci w wieku 8-15 lat. Spotkania pozwolą uczestnikom na odkrycie przyjemności z uczenia się, budowanie pewności siebie oraz rozwój społeczny poprzez integrację z innymi dziećmi. "Jeśli wiedza to moc, zdolność (skutecznego) uczenia się jest supermocą". Jim Kwik

Opis zadania

Zajęcia odbywać się będą popołudniami, raz w tygodniu, w grupach do 12 osób, na terenie szkół (z jednej szkoły max 12 osób) i  in. placówek op. - wych. O uczestnictwie będzie decydować kolejność zgłoszeń.
Uzasadnienie:
- Umiejętność uczenia się 1 z 8 kompetencji kluczowych. Projekt wspiera kompetencje przyszłości.
(Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie).
- Wyniki badań wykazały, że 82 proc. dzieci rozpoczynających naukę w szkole pozytywnie ocenia swoje zdolności uczenia się. Z czasem zachowuje ją tylko 18 proc. nastolatków. W rezultacie cztery piąte nastolatków i dorosłych podejmuje naukę czegoś nowego mając poczucie, że przerasta to ich możliwości (za C. Rose, M. J. Nicholl, 2003).
- Tony Buzan: "Wzrasta świadomość, iż nauka uczenia się przed rozpoczęciem jakiegokolwiek szkolenia jest dobrym interesem. Oto dlaczego wiele postępowych organizacji międzynarodowych czyni mnemotechniki obowiązkowym wstępem do wszelkich kursów. Prosta kalkulacja pokazuje, że 1 milion wydany na szkolenie, gdy 80 proc. wiadomości zostaje zapomnianych w ciągu dwóch tygodni, oznacza utratę w tym czasie sumy 800 tysięcy".(https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzywa_zapominania).
- M. Spitzer: "Dziś często słyszymy o konieczności uczenia się przez całe życie. Z reguły zapomina się jednak o tym, że podstawą otwartości wobec takiego podejścia jest właściwa edukacja w dzieciństwie i w okresie wczesnej młodości".
- W sytuacji, kiedy nie można przewidzieć jakie umiejętności bedą nam potrzebne, a to czego się uczymy ulega przedawnieniu, to jak się uczyć, jest ważniejsze od tego, czego się uczyć.
- W środowisku nauczycieli mówi się o wzroście porad udzielanych dzieciom po pandemii. Zamknięcie dzieci na tak długi czas "odbiło się" na ich funkcjonowaniu.
- Jednym z czynników ryzyka wystąpienia zachowań samobójczych u nastolatków są "problemy z nauką". Dane Policji za 2021 rok pokazują gwałtowny wzrost zachowań samobójczych wśród młodych osób. W stosunku do 2020 roku jest to wzrost odpowiednio o 77% zachowań samobójczych oraz o 19% śmierci samobójczych. (www.zwjr.pl)
- Częstochowskie rodziny, z powodu możliwego kryzysu na rynku pracy i wysokich cen produktów, mogą zostać zmuszone do daleko idących oszczędności, co może spowodować ograniczenia w rozwijaniu talentów dzieci. Sama chęć nie wystarczy, do działań potrzebne są pieniądze, a warsztaty będą bezpłatne, uzyskane umiejętności (techniki pamięciowe) wykorzystywane przez długi czas.
- Projekt eliminuje zjawisko wykluczenia społecznego.
- Zachęca do ustawicznego uczenia się w przeciwieństwie do takiej postawy... opis od Wydawcy Lingo: "W rozmówkach "Pokaż to!" znajdziesz czytelne zdjęcia i ilustracje przedstawiające podstawowe przedmioty i obiekty - wystarczy w s k a z a ć  p a l c e m  odpowiedni obrazek, a twój rozmówca od razu będzie wiedział, o co chcesz zapytać". Nawiązując do tematu: "Najlepszym dowodem na to jak zidiocieliśmy i jesteśmy uzależnieni od smartfona jest całkowity zanik umiejętności zapamiętywania numerów telefonów. Jeżeli pamiętasz więcej niż trzy numery to jesteś jak Maria Skłodowska-Curie w tłumie Kardashianek..." atencja-tm
- Jest ciekawą formą spędzenia czasu z rówieśnikami, sprzyja przyjaznym kontaktom. Dziś internet kreuje autorytety, a twórcy z dużymi zasięgami nie zawsze dają dobry przykład.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Koszty25 600 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Warsztaty efektywnego uczenia się

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.