Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 149

149. TLENOTERAPIA W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 50+


Lokalizacja

Częstochowa

Skrócony opis

Tlenoterapia hiperbaryczna wykazuje wiele zalet prozdrowotnych, do których zaliczyć można: leczenie wielu chorób, poprawę jakości snu, opóźnianie procesów starzenia, poprawę ogólnego samopoczucia, usprawnianie procesu gojenia ran w przypadku niektórych schorzeń. Tlenoterapia polega na oddychaniu powietrzem o zwiększonej zawartości tlenu w warunkach podwyższonego ciśnienia atmosferycznego.

Opis zadania

Obecnie wiele osób w wieku 50+ boryka się z różnymi schorzeniami, cierpi na niedobór snu czy ogólne słabe samopoczucie. W biegu dnia codziennego mało kto zwraca uwagę na fakt dotlenienia organizmu, a jest to kluczowa kwestia w utrzymaniu dobrego zdrowia i samopoczucia. Z pomocą przychodzi dobroczynne działanie tlenu podawanego w komorze hiperbarycznej. Badania naukowe dowodzą, że stymulacja tlenem powoduje wzrost fibroblastów, wzrost syntezy kolagenu, hamuje aktywność neutrofili, czyli działa przeciwzapalnie i przeciwbakteryjnie, powoduje skurcz naczyń krwionośnych, co doprowadza do zmniejszenia obrzęków. Projekt umożliwia mieszkańcom Częstochowy w wieku 50+ skorzystanie z sesji tlenoterapii w komorze hiperbarycznej.
Czas trwania takiej sesji wynosi od 60 -70 minut i nadzorowany jest przez personel obsługi komory. Już jeden zabieg korzystnie wpływa na zdrowie, pomaga zniwelować przykre objawy chorobowe czy w sposób optymalny dotlenić komórki organizmu. Tlenoterapia wpływa także na redukcję stresu, a poprzez skuteczne natlenowanie poprawia jakość snu. Pacjent w trakcie sesji zamknięty jest w komorze hiperbarycznej, gdzie ciśnienie jest wyższe niż atmosferyczne, co sprawia że tlen niweluje bariery fizjologiczne. Przenika wówczas tam, gdzie normalnie nie ma szansy się przedostać i dociera np. do obszarów słabo ukrwionych. Mogą to być miejsca po ciężkich kontuzjach, przeszczepach, poparzeniach, zakażeniach tkanek miękkich lub trudno gojące się rany. Projekt ten ma za zadanie ułatwić mieszkańcom naszego miasta ochronę własnego zdrowia i zadbanie o lepsze samopoczucie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Wizyta w gabinecie z komorą hiperbaryczną i skorzystanie z sesji trwającej ok. 60-70 minut dla co najmniej 15 mieszkańców3 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

nie generuje kosztów

Koszty zaplanowano dla 50 osób

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
TLENOTERAPIA W KOMORZE HIPERBARYCZNEJ DLA MIESZKAŃCÓW W WIEKU 50+

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.