Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 217

217. PARKLET TYSIĄCLECIE - OAZA ZIELENI W MIEJSCE BETONOWEJ PRZESTRZENI


Lokalizacja

ul. Księżycowa, między garażami a terenem przedszkola

Skrócony opis

Parklet to mała oaza zieleni (drzewa, krzewy, ozdobne trawy) ze stojakami na rowery, koszem oraz ławkami/siedziskami do chwilowego odpoczynku, spotkania, bądź
samotnemu relaksowi w przyjemnym, zielonym otoczeniu. Ideą złożonego wniosku jest zastąpienie od lat nieużytkowanej, betonowej przestrzeni estetyczną i urządzoną
zielenią oraz remont krótkiego fragmentu przyległego chodnika.

Opis zadania

Parklet to mała oaza zieleni z ławkami/siedziskami do chwilowego odpoczynku, spotkania, bądź samotnego relaksu w przyjemnym, zielonym otoczeniu. Ideą wniosku jest zastąpienie wszechobecnego betonu/asfaltu urządzoną zielenią. Miejsce wybrane do zagospodarowania w ramach niniejszego wniosku od lat jest nieużytkowane i do tej pory z zielenią nie miało nic wspólnego. Oznacza to, że zieleń pojawi się za sprawą adaptacji części betonowej/asfaltowej nawierzchni. Beton ustąpi na rzecz nasadzeń bylin, ozdobnych traw oraz tarasu z desek WPC. Pojawią się kosze i ławki w trzech wariantach dostosowane do różnych grup wiekowych mieszkańców oraz stojaki na rowery. W obrębie parkletu posadzone zostaną po trzy drzewa z gatunku Głóg pośredni - Paul’s Scarlet’, które zakwitną w maju i z czasem będą dawać cień. Z Parkletu chętnie korzystać będą mieszkańcy z różnych grup wiekowych i reprezentujący różne grupy społeczne m.in. uczniowie szkół/uczelni, studenci, rowerzyści, rodzice spacerujący z wózkiem czy przede wszystkim gęsto zamieszkujący tą część miasta seniorzy. W mieście brakuje zadbanych zielonych przestrzeni, a otoczenie zdominowane jest przez wszechobecny beton. Parklet powstanie w miejscu gdzie zredukowanie ilości betonu będzie szczególnie korzystne z punktu widzenia komfortu i zdrowia mieszkańców oraz estetyki i ekologii. Kształt i wielkość parkletu należy dostosować do kształtu działki oraz otaczającej przestrzeni, aby nie zaburzał płynności ciągu komunikacyjnego.
Parklety z korzyścią dla mieszkańców i często na ich wniosek, są już wykonywane w wielu innych polskich miastach i miasteczkach. Sposób na takie zagospodarowanie przestrzeni wzmacnia trend oraz coraz większa świadomość ludzi dotycząca potrzeby zadbania o miejską przestrzeń a w tym kluczowemu znaczeniu przestrzeni zielonych.
Aby unaocznić czym są parklety zamieszczam poniżej poglądowego linka do strony:
https://www.whitemad.pl/chcieli-go-sami-mieszkancy-nowy-parklet-na-pradze-polnoc/?fbclid=IwAR3HSwyvj6hwkijlMopPRPmK4Gce21hI_qLfNi-EKY93GA2aajd2c5mJENw
Koszt jednego parkletu w 2018 roku na powyższym przykładzie wyniósł 50 000 zł.
W związku z możliwą zmianą cen proponuję przeznaczyć na ten cel 70 000 zł.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Parklet70 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

2000

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
PARKLET TYSIĄCLECIE - OAZA ZIELENI W MIEJSCE BETONOWEJ PRZESTRZENI

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.