Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 232

232. Porządkujemy fragment pieszo-rowerowy na rogu Okulickiego i Łódzkiej plus kilka bezpiecznych P11


Lokalizacja

Róg ul. Okulickiego i Łódźkiej

Skrócony opis

W celu zachowania spójności ścieżek rowerowych zadanie uwzglednia w niektórych miejscach połączenie przejazdów rowerowych dobudową kilu metrów ścieżki rowerowych oraz kilka przejadów rowerowych P11

Opis zadania

Zadanie zawiera fragment łaczacy ściezki rowerowe, pasy,  kilka metrów chodnika i namalowanie czerwonym kolorem poziomych znaków P-11 oznaczających bezpieczne przejazdy dla rowerzystów. W załączniku na rysunkach na mapkach oznaczono schemat zadania.

Jeśli któreś z części zadania nie można wykonać zaleca się zrealizację fragmentu możliwego do realizacji !

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Ścieżka rowerowa 2m x85 m x 380 zł64 600 zł
2Chodnik 10 m x2 m m x 380 zł7 600 zł
3PrzejściA dla pieszych 8m x 3 m x100 zł X49 600 zł
4P11 2m szer. x ok 8m dł x 100 zł za m2 X69 600 zł
5Inne koszty5 000 zł
Łącznie: 96 400 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opiniujemy pozytywnie.
Ścieżka rowerowa powinny spełniać warunki wynikające z Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124, rozdział 9). Natomiast wyznaczenie linii P-11 powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181, z późn. zmianami)