Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 245

245. "Życie w zachwycie" - wspieramy się


Lokalizacja

Dowolne miejsce na terenie miasta, budynek spełniający kryterium dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Skrócony opis

Projekt „życie w zachwycie" to trening szczęścia, samorozwoju, zaspokajanie potrzeb samorealizacji i akceptacji, budowanie nowej własnej ścieżki życia.
Tu następuje integracja pokoleń i środowisk -wspieramy się dobrym słowem i doświadczeniem. Masz problem - razem znajdziemy rozwiązanie.

Opis zadania

Projekt "życie w zachwycie" dotyczy integracji społecznej pokoleń i środowisk. Każdy z nas może być wsparciem dla innej osoby i potrzebować wsparcia. Spotykając się cyklicznie na warsztatach rozwojowych, spotkaniach integracyjnych, możemy nieść sobie pomoc i wsparcie bez oceniania. Będąc razem w tej przestrzeni przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu, depresji. Budzimy życie w zachwycie.

Osoby z różnych środowisk i w różnym wieku narażone są na wykluczenie społeczne z racji swoich deficytów i dysfunkcji. Aby przywrócić im „życie w zachwycie„ realizujemy projekt, który da im wsparcie i nowe lepsze spojrzenie na świat w społeczeństwie pełnym akceptacji, zrozumienia, spokoju, radości, zachwytu i wdzięczności. Tak się dzieje, gdy człowiek nie pozostaje sam ze swoimi problemami, otrzymuje wsparcie, ukierunkowuje się z wdzięcznością na to, co najlepsze w jego życiu.
Temu mają służyć darmowe warsztaty rozwojowe i spotkania integracyjne, terapeutyczne  dla mieszkańców czestochowy w różnym wieku. Zapraszamy młodzież i dorosłych.

Działania będą obejmować analizę problemów i potrzeb uczestników projektu.Dostosowanie rozwiązań do indywidualnych wymagań. Udzielenie wsparcia na drodze samorozwoju, spotkań coachingowych, indywidualnych sesji i grupowych spotkań. Zmiana nawyków i przekonań, trening szczęścia, poczucie wdzięczności, uwolnienie problemu, proces wybaczania, wykorzystanie gier coachingowych i strategicznych, działań twórczych,trening sukcesu, mapowanie marzeń i celów przyczyni się do metamorfozy uczestników a ich życie zaowocuje zachwytem. Przyjdź i przekonaj się sam, zapraszamy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Kurs samorozwoju5 000 zł
2Spotkania coachingowe5 000 zł
3Gry rozwojowe2 000 zł
4Spotkanie integracyjne3 500 zł
5Droga do rozwiazania problemów-uwalnianie, medytacja,wybaczanie 5 000 zł
6Zmiana nawyków i przekonań czyli trening szczęścia i wdzięczności4 000 zł
7Rozgrywki strategiczne gry planszowe i coachingowe4 000 zł
8Zakup gier coachingowych i planszowych1 500 zł
9Flipchart i materiały dydaktyczne 2 000 zł
10Spotkanie integracyjne czyli spacerpacer wdzięczności3 500 zł
11Wynagrodzenie dla specjalistów i prowadzacych warsztaty50 000 zł
12Wynagrodzenie za wynajem pomieszczenia6 000 zł
13Obsługa księgowa5 000 zł
14Spotkanie z dietetykiem3 000 zł
15Spotkania twórcze z malarstwem i muzyką3 000 zł
16Uroczyste zakończenie projektu 4 000 zł
17Metamorfozy3 000 zł
18Zakup artykułów malarskich2 000 zł
19Trening sukcesu 3 000 zł
20Pozostałe10 000 zł
21Spotkania terapeutyczne 10 000 zł
22 Warsztaty Poprawa jakości życia, szczęścia mozna się nauczyć4 000 zł
23Warsztaty Mindfulness sztuka uważności.4 500 zł
24Warsztaty Przez pasję do rozwoju ścieżki życiowej3 500 zł
25Warsztaty Mapa marzeń i celów3 000 zł
26Indywidualne spotkania terapeutyczne, konsultacje ze specjalistą psychologiem, coachem, psychoterapeutą30 000 zł
Łącznie: 179 500 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
"Życie w zachwycie" - wspieramy się

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.