Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 273

273. Multimedia w Szkole Podstawowej nr 50


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Doposażenie bazy szkoły w multimedia przyczyni się do rozwoju uczniów w zakresie  programowania, uczestnictwa w kulturze, realizacji projektów z uczniami z kraju i z zagranicy. Umożliwi  efektywną pomoc dzieciom i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Dostęp społeczności lokalnej, zwłaszcza ludzi starszych, do multimediów poszerzy ich kompetencje cyfrowe i będzie ich oknem na świat.

Opis zadania

Celem zadania jest unowocześnienie bazy szkoły poprzez zakup monitorów interaktywnych, komputerów stacjonarnych oraz drukarek.
Efektywne i nowoczesne nauczanie w podległych szkołach to priorytet Urzędu Miasta Częstochowy oraz konieczność  z uwagi na potrzeby uczniów oraz ich rodziców.
Tradycyjne środki dydaktyczne nie są wystarczające, by w dobie nowoczesnych technologii oraz komputeryzacji zachęcić dzieci i młodzież
do zdobywania wiedzy, rozwoju ich umiejętności oraz uzdolnień.
Wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny z pewnością zapewni wyrównanie szans edukacyjnych uczniom wymagającym szczególnego wsparcia. Każdego roku rośnie liczba dzieci z dysleksją rozwojową, spektrum autyzmu, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w zakresie  relacji społecznych oraz chorobami cywilizacyjnymi.  Wzbogacenie bazy szkoły w środki multimedialne pozwoli
na skuteczniejsze nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez stymulację różnych zmysłów oraz naukę przez zabawę. Realizacja zadania wpłynie
na uatrakcyjnienie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Uczniowie z trudnościami w nauce łatwiej i chętniej będą przyswajać wiedzę i doskonalić umiejętności, zaś dzieci uzdolnione poprzez dostęp do multimediów rozwiną swe talenty oraz zainteresowania. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej możliwy będzie rozwój umiejętności uczniów w zakresie kodowania i programowania. Społeczność szkolna i lokalna uzyskają możliwość spotkań on-line z ciekawymi ludźmi z kraju i świata, np. z pisarzami, sportowcami, muzykami, wolontariuszami.
Dostęp społeczności lokalnej, zwłaszcza ludzi starszych, do multimediów poszerzy ich kompetencje cyfrowe oraz będzie stanowił ich okno na świat .
Unowocześnienie bazy dydaktycznej pozwoli także na realizację projektów we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Komendą Miejską Policji oraz instytucjami dzielnicowymi.  
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym wpłynie na doskonalenie umiejętności rozumienia różnych tekstów mówionych
i pisanych w językach obcych. Korzystanie z ćwiczeń interaktywnych pozwoli na wzbogacenie słownictwa uczniów, rozwinięcie praktycznych umiejętności posługiwania się językami obcymi w codziennych sytuacjach. Wzrośnie motywacja dzieci w zakresie uczenia się poprzez kontakt
e-mailowy z rówieśnikami z innych państw w ramach realizacji projektów międzynarodowych.  Doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny pozwoli na organizację konkursów miejskich  i środowiskowych, dni otwartych, pokazów dla środowiska lokalnego o walorach edukacyjnych oraz artystycznych. Ułatwi  także prowadzenie spotkań z rodzicami, w tym – warsztatów i prelekcji rozwijających ich kompetencje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup jednostek centralnych typu desktop DELL OptiPlex 790-DT Core i5 3,1 GHz 240019 000 zł
2Monitory interaktywne iiyama ProLite TE5503MIS-B1AG55" IPS 4K Android WIFI SlotPC Dotykowy20 000 zł
3Drukarki Brother HL-L2312D10 600 zł
Łącznie: 49 600 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Postęp realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki