Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 273

273. Multimedia w Szkole Podstawowej nr 50


Lokalizacja

Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego
ul. Starzyńskiego 10
42-224 Częstochowa

Skrócony opis

Doposażenie bazy szkoły w multimedia przyczyni się do rozwoju uczniów w zakresie  programowania, uczestnictwa w kulturze, realizacji projektów z uczniami z kraju i z zagranicy. Umożliwi  efektywną pomoc dzieciom i młodzieży o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Dostęp społeczności lokalnej, zwłaszcza ludzi starszych, do multimediów poszerzy ich kompetencje cyfrowe i będzie ich oknem na świat.

Opis zadania

Celem zadania jest unowocześnienie bazy szkoły poprzez zakup monitorów interaktywnych, komputerów stacjonarnych oraz drukarek.
Efektywne i nowoczesne nauczanie w podległych szkołach to priorytet Urzędu Miasta Częstochowy oraz konieczność  z uwagi na potrzeby uczniów oraz ich rodziców.
Tradycyjne środki dydaktyczne nie są wystarczające, by w dobie nowoczesnych technologii oraz komputeryzacji zachęcić dzieci i młodzież
do zdobywania wiedzy, rozwoju ich umiejętności oraz uzdolnień.
Wyposażenie szkoły w sprzęt multimedialny z pewnością zapewni wyrównanie szans edukacyjnych uczniom wymagającym szczególnego wsparcia. Każdego roku rośnie liczba dzieci z dysleksją rozwojową, spektrum autyzmu, zaburzeniami integracji sensorycznej, zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w zakresie  relacji społecznych oraz chorobami cywilizacyjnymi.  Wzbogacenie bazy szkoły w środki multimedialne pozwoli
na skuteczniejsze nabywanie wiedzy i umiejętności poprzez stymulację różnych zmysłów oraz naukę przez zabawę. Realizacja zadania wpłynie
na uatrakcyjnienie zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych. Uczniowie z trudnościami w nauce łatwiej i chętniej będą przyswajać wiedzę i doskonalić umiejętności, zaś dzieci uzdolnione poprzez dostęp do multimediów rozwiną swe talenty oraz zainteresowania. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej możliwy będzie rozwój umiejętności uczniów w zakresie kodowania i programowania. Społeczność szkolna i lokalna uzyskają możliwość spotkań on-line z ciekawymi ludźmi z kraju i świata, np. z pisarzami, sportowcami, muzykami, wolontariuszami.
Dostęp społeczności lokalnej, zwłaszcza ludzi starszych, do multimediów poszerzy ich kompetencje cyfrowe oraz będzie stanowił ich okno na świat .
Unowocześnienie bazy dydaktycznej pozwoli także na realizację projektów we współpracy z Urzędem Miasta Częstochowy poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, Komendą Miejską Policji oraz instytucjami dzielnicowymi.  
Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie edukacyjnym wpłynie na doskonalenie umiejętności rozumienia różnych tekstów mówionych
i pisanych w językach obcych. Korzystanie z ćwiczeń interaktywnych pozwoli na wzbogacenie słownictwa uczniów, rozwinięcie praktycznych umiejętności posługiwania się językami obcymi w codziennych sytuacjach. Wzrośnie motywacja dzieci w zakresie uczenia się poprzez kontakt
e-mailowy z rówieśnikami z innych państw w ramach realizacji projektów międzynarodowych.  Doposażenie szkoły w sprzęt multimedialny pozwoli na organizację konkursów miejskich  i środowiskowych, dni otwartych, pokazów dla środowiska lokalnego o walorach edukacyjnych oraz artystycznych. Ułatwi  także prowadzenie spotkań z rodzicami, w tym – warsztatów i prelekcji rozwijających ich kompetencje.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup jednostek centralnych typu desktop DELL OptiPlex 790-DT Core i5 3,1 GHz 240019 000 zł
2Monitory interaktywne iiyama ProLite TE5503MIS-B1AG55" IPS 4K Android WIFI SlotPC Dotykowy20 000 zł
3Drukarki Brother HL-L2312D10 600 zł
Łącznie: 49 600 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Multimedia w Szkole Podstawowej nr 50

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.