Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 276

276. Remont murków przy schodach, schodów oraz utworzenie na schodach podjazdu dla wózków dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 30 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr 30 w Częstochowie
Ul. Czajkowskiego 3, 42-271 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt ma na celu umożliwienie korzystania z Miejskiego Przedszkola nr 30 w Częstochowie osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich oraz ułatwienie wjazdu do budynku wózkiem dziecięcym.

Opis zadania

Obecnie we wskazanym miejscu - pomimo dużej przestrzeni i niewielkiej różnicy terenów - są wyłącznie schody. Wybudowanie podjazdu na tych schodkach zwiększy dostępność do przedszkola.
Podjazd ma na celu likwidację bariery architektonicznej z jaką dotychczas mierzą się osoby mające problemy w swobodnym poruszaniu się i mające problemy z narządem ruchu.
Wśród użytkowników podjazdu znajdą się niewątpliwie osoby niepełnosprawne, użytkownicy wózków oraz matki z dziećmi, które stanowią dużą część osób odwiedzających codziennie nasze przedszkole.
Realizacja projektu to:
- wejście/wyjście do/z budynku bez problemów
- aspekt społeczny
- równy dostęp do budynków użyteczności publicznej dla wszystkich ludzi bez względu na niepełnosprawność czy wiek
- likwidacja części barier architektonicznych
Remont chodnika polegałby na usunięciu starej kostki, płyt betonowych oraz krawężników i położeniu nowego chodnika. Remont murków polegałby na skuciu starego tynku, wyrównaniu powierzchni oraz ułożeniu nowego tynku (tynk mozaikowy żywiczny). Remont schodków polegałby na skuciu starych płytek, położeniu nowych oraz wkomponowaniu podjazdu dla wózków w nowe schody. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury na obszarze Miejskiego Przedszkola nr 30. Skorzystają na tym dzieci i rodzice, którzy każdego dnia przemieszczają się tymi chodnikami oraz parkują samochody na terenie przedszkola.
Aktualnie chodnik jest nierówny, obniżony. Częściowo jest pokryty starymi płytami betonowymi. Celem naszego zadania jest poprawa estetyki oraz bezpieczeństwa na terenie przedszkola.

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Remont murków przy schodach, schodów oraz utworzenie na schodach podjazdu dla wózków dla dzieci w Miejskim Przedszkolu Nr 30 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.