Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 286

286. Osiedlowe centrum rozwoju i rozrywki dla dzieci w wieku przedszkolnym, w Miejskim Przedszkolu nr 42 w Częstochowie


Lokalizacja

Miejskie Przedszkole nr 42
ul. Polskiego Czerwonego Krzyża 16, 42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt ma wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy, w rozwoju fizycznym i społecznym swoich pociech. Doskonale wyposażony plac zabaw, w urządzenia klasyczne i edukacyjne, ma zachęcić dzieci w wieku przedszkolnym do wyjścia z domu i brania udziału w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu, stymulując ich rozwój fizyczny i emocjonalny poprzez zabawę i przebywanie w towarzystwie swoich rówieśników.

Opis zadania

Projekt ma na celu wesprzeć wszystkich rodziców w dzielnicy lokalizacji zadania, w rozwoju fizycznym i społecznym swoich pociech. Tereny zielone – ogród przedszkolny o urozmaiconej architekturze krajobrazu – stanowi idealne miejsce do stworzenia nowoczesnego placu zabaw, który będzie służył lokalnej społeczności jako bezpieczne miejsce do czynnego spędzania wspólnego czasu. Doskonale wyposażony plac zabaw, w urządzenia klasyczne i edukacyjne, ma zachęcić najmłodszych mieszkańców do wyjścia z domu i wzięcia udziału w aktywnym wypoczynku na świeżym powietrzu. Plac zabaw zakładać będzie zakup i montaż urządzeń służących nie tylko zabawie, ale również poprawie kondycji fizycznej u dzieci w rożnym wieku. Ponadto w ramach powyższego projektu przewiduje się wyposażenie placu w nowoczesne, estetyczne i atrakcyjne dla dzieci i ich opiekunów urządzenia takie jak: ławki, kosze na śmieci (w tym kosze na odpady segregowane) oraz meble ogrodowe. Urządzenia zakupione w ramach projektu pozwolą na stymulację rozwoju fizycznego i emocjonalnego, tak istotnego u dzieci w wieku przedszkolnym, poprzez naukę, zabawę i przebywanie w towarzystwie swoich rówieśników, rodzeństwa oraz rodziców. Plac zabaw z szeregiem różnego rodzaju urządzeń sensorycznych oraz pobudzających do wysiłku fizycznego będzie pełnił ważną funkcję społeczną, ponieważ jest szansą na oderwanie dzieci od współczesnych elektronicznych urządzeń rozrywki, takich jak telefon, tablet, czy komputer oraz zachęci do zawierania nowych znajomości, edukacji oraz kreatywnej zabawy. Zaplanowana inwestycja uatrakcyjni obszary zielone należące do Miejskiego Przedszkola nr 42 oraz przyczyni się do aktywizacji dzieci i integracji lokalnego społeczeństwa. Umożliwienie dzieciom ruchu i zabawy na nowoczesnym placu zabaw korzystnie wpłynie na rozwój psychofizyczny oraz poszerzanie u najmłodszych mieszkańców dzielnicy kompetencji społecznych. Stworzone miejsce będziemy miało na celu budowanie wzajemnych relacji przyjacielskich i sąsiedzkich.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Drabinki nr. 1 1 szt.9 991 zł
2Domek sensoryka 1 szt.9 999 zł
3Domek edukacja 1 szt.9 999 zł
4Drabinki nr. 2 1 szt.9 999 zł
5Zjeżdżalnia nr. 1 1 szt.9 900 zł
6Zjeżdżalnia nr. 2 1 szt.9 989 zł
7Urządzenia pojedyncze - sensoryka 5 szt.9 999 zł
8Urządzenia pojedyncze - edukacja 5 szt..9 999 zł
9Ścianka wspinaczkowa 1 szt.9 989 zł
10Kosz do koszykówki 1 szt.2 000 zł
11Kosze 4szt.2 000 zł
12Ławki 5szt.9 999 zł
13Kosz do segregacji 2szt.4 000 zł
14Ławostoły 2szt.4 000 zł
Łącznie: 111 863 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Osiedlowe centrum rozwoju i rozrywki dla dzieci w wieku przedszkolnym, w Miejskim Przedszkolu nr 42 w Częstochowie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.