Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 302

302. Poprawa komfortu przejazdu i ulga dla środowiska - ul. Wyszyńskiego (od ul. Podhalańskiej do ul. Św. Jadwigi)


Lokalizacja

Ul. Wyszyńskiego od nr 202 do nr 82

Skrócony opis

Zadanie polegać powinno na wykonaniu nowej warstwy bitumicznej ścieralnej z wymianą krawężników, podobnie jak zostało to zrobione kilka lat temu na innym odcinku tej ulicy: od ul. Św. Jadwigi do ul. Klasztornej. Nowa warstwa bitumiczna na tym odcinku  poprawi  komfort i bezpieczeństwo jazdy, pozwoli jeszcze na to przez wiele lat, aż dojrzeje sprawa jej kompleksowego odwodnienia i przebudowy.

Opis zadania

Ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Podhalańskiej do ul. Św. Jadwigi  jest ważną ulicą wyprowadzającą ruch z dzielnicy Lisiniec do drogi krajowej nr 43 oraz do centrum miasta (i w kierunku odwrotnym). Nawierzchnia jezdni o długości ok. 1 km i szerokości 6,0 m jest w bardzo złym stanie, można powiedzieć, że jest tam łata na łacie, z licznymi pajęczynowymi spękaniami.  Dodatkowo położone tam progi spowalniające, co w ocenie wnioskujących mieszkańców ma może swoje uzasadnienie, ale ogólny stan nawierzchni wraz z progami powoduje znaczące utrudnienie dla mieszkańców miasta chcących tą drogą zbliżyć się do celu swojej podróży.
Zadanie polegać powinno na wykonaniu nowej warstwy bitumicznej ścieralnej z wymianą krawężników, podobnie jak zostało to zrobione kilka lat temu na innym odcinku tej ulicy: od ul. Św. Jadwigi do ul. Klasztornej.
Położenie nowej warstwy bitumicznej na omawianym odcinku ulicy Wyszyńskiego jest niezbędne w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa jazdy podróżujących i pozwoli jeszcze na to przez wiele lat, do czasu, gdy dojrzeje sprawa kompleksowego odwodnienia zlewni z rejonu tej ulicy.
Ul. Wyszyńskiego jest ważną ulicą w układzie ulic międzydzielnicowych  i korzysta z niej wielu mieszkańców  naszego miasta kierując się w kierunku dzielnic takich jak Lisiniec, Grabówka czy  Gnaszyn-Kawodrza i z powrotem. Śmiało można powiedzieć, że o jej generalny remont mieszkańcy starają się bezskutecznie już przeszło dekadę. W tym czasie kierowcy niszczą swoje pojazdy, mieszkańcy muszą znosić większy hałas podczas ich przejazdu, a środowisko (które obejmuje nie tylko florę i faunę ale także ludzi) narażone jest na dodatkowe zanieczyszczenie spalinami podczas zwalniania i przyśpieszania z uwagi na wyboje i spowalniacze ruchu. Odpowiedzi na interpelacje radnych i ich wnioski w tej sprawie nie gwarantują remontu ulicy w jakimś określonym terminie. Lata mijają, a remont jest ciągle w sferze mglistych obietnic.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Niezbędne działania projektowo-administracyjne i realizacja1 100 000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Poprawa komfortu przejazdu i ulga dla środowiska - ul. Wyszyńskiego (od ul. Podhalańskiej do ul. Św. Jadwigi)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.