Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 365

365. Centrum rekreacyjno-ruchowe w SP36


Lokalizacja

42 - 216 Częstochowa
ul. Kasztanowa 7/9

Skrócony opis

Celem inicjatywy jest powstanie placu zabaw, który byłby przyjazny dla uczniów  SP 36, dzieci korzystających z placu, a także ich opiekunów. Przewidywany do realizacji zakres prac ma na celu nie tylko pobudzić wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny, ale przede wszystkim stworzyć bezpieczne miejsce do zabawy, które byłoby chętnie odwiedzane również przez mieszkańców dzielnicy.

Opis zadania

Celem inicjatywy jest powstanie placu zabaw, który byłby przyjazny dla uczniów  SP 36, dzieci korzystających z placu, a także ich opiekunów. Przewidywany do realizacji zakres prac ma na celu pobudzić wyobraźnię dzieci, ich rozwój fizyczny, ale przede wszystkim stworzyć bezpieczne miejsce do zabawy, które byłoby chętnie odwiedzane. W miejscu w którym miałby powstać plac zabaw istnieje już coś podobnego, ale niestety obecny standard placu zabaw pozostawia wiele do życzenia – wszystko jest zużyte i wyeksploatowane.
Uczniowie, w ramach zajęć szkolnych i świetlicowych, potrzebują miejsca do zabawy i aktywnego spędzenia czasu, a budowa placu zabaw im to umożliwi.  Ponadto  dobrze funkcjonujący plac zabaw zachęca nauczycieli do  organizowania zajęć na świeżym powietrzu. Nowy plac zabaw podniesie atrakcyjność terenu szkoły, a miejsce stanie się dużo przyjemniejsze dla uczniów, jaki  i okolicznych mieszkańców. Utworzenie na terenie szkoły placu zabaw umożliwi  również integrację mieszkańców dzielnicy, a także będzie pełnił funkcję społeczną, poprzez oderwanie dzieci od  telefonów i komputerów. Uczniowie  w czasie zajęć świetlicowych , a później  wraz z rodzicami będą mogli aktywnie po zajęciach spędzić czas na placu zabaw. Ponadto zlokalizowanie placu zabaw na ogrodzonym terenie szkoły daje poczucie bezpieczeństwa rodzicom i nauczycielom, ze względu na utrudnione szybkie oddalenie się dzieci poza teren szkoły i oddalenie od drogi, po której poruszają się samochody.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Renowacja placu zabaw20 000 zł
2Podłoże pod nowe urządzenia30 000 zł
3Tor przeszkód z wieżami36 000 zł
4Dywan edukacyjny Tuputan z matami 5 000 zł
5Trampolina zewnętrzna 14 000 zł
6Montaż trampoliny i urządzeń6 000 zł
7Pufy i siedziska do świetlicy8 000 zł
8Konsola do gier6 000 zł
9Monitor interaktywny7 000 zł
Łącznie: 132 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Centrum rekreacyjno-ruchowe w SP36

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.