Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 369

369. Sala Fitness i Jogi w V LO im. A. Mickiewicza


Lokalizacja

42-217 Częstochowa
ul. Krakowska 29

Skrócony opis

Założeniem projektu jest przystosowanie niezagospodarowanego pomieszczenia w V LO im. A. Mickiewicza (Krakowska 29) na potrzeby sali fitness i jogi oraz jej stosowne wyposażenie.

Opis zadania

W obliczu ograniczonych możliwości infrastrukturalnych w V LO im. Adama Mickiewicza do realizacji zajęć wychowania fizycznego i rekreacji ruchowej pragniemy uatrakcyjnić bazę dzięki stworzeniu sali do ćwiczeń aerobowych, fitness i jogi. Realizacja projektu nastąpi poprzez remont niezagospodarowanego pomieszczenia ( odświeżenie ścian, montaż specjalnej wykładziny, zakup i montaż luster oraz montaż oświetlenia), a także zakup odpowiedniego sprzętu potrzebnego do prowadzenia zajęć. Przeprowadzone konsultacje społeczności szkolnej wykazały szerokie poparcie wśród uczniów i rodziców dla tego projektu.
Projekt pozwoli na osiągnięcie następujących celów:
- dostosowanie bazy sportowej do potrzeb uczniów szkoły i oczekiwań lokalnej społeczności użytkującej szkolną infrastrukturę
- zwiększenie oferty zajęć pozalekcyjnych
- realizacja zajęć z zakresu profilaktyki bezpiecznego odchudzania i utrzymywania właściwej masy ciała
- stworzenie dodatkowej bazy dla mieszkańców dzielnicy Stare Miasto [także dorosłych, seniorów], którzy będą mogli korzystać z sali fitness
Szkoła posiada liczne osiągnięcia sportowe w wielu dyscyplinach, np.: grach zespołowych (koszykówce, siatkówce, piłce ręcznej) i lekkiej atletyce. W liceum pracują wykwalifikowani specjaliści z zakresu prowadzenia zajęć jogi jak i fitnessu .Projekt ma na celu poprawienie warunków, w których młodzież będzie mogła doskonalić sprawność fizyczną.
Wyremontowanie sali pozwoli na urządzanie zajęć sportowych (fitness, joga, aerobik) oraz zajęć taneczno-ruchowych nie tylko dla uczniów Liceum, ale również dla młodzieży z częstochowskich ośrodków opiekuńczo-wychowawczych( m.in. Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom "Skrawek Nieba"),           z którymi współpracuje nasza szkoła. Inwestycja przyniesie korzyści zdrowotne nie tylko młodzieży uczęszczającej do tej placówki, ale także będzie miejscem dostępnym dla innych mieszkańców Częstochowy.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1gruntowny remont sali o wymiarach 9x4,60m 10 000 zł
2wymiana oświetlenia 3 000 zł
3profesjonalne lustra o wymiarach 4,60x 2m4 000 zł
4drzwi wejściowe2 000 zł
5parapety 700 zł
6wykładzina 6 000 zł
7laptop2 500 zł
8kolumny1 000 zł
9telewizor 60cal3 000 zł
10mikrofon bezprzewodowy nauszny z przekaźnikiem 1 000 zł
11regał na sprzęt sportowy 2 szt.1 000 zł
12piłki fitness 10szt. 500 zł
13bosu 1 szt.250 zł
14maty do ćwiczeń 10 szt. 1 000 zł
15hantle 2x1kg 10 komp.300 zł
16mini bandy 6szt. 210 zł
17hantle 2x2kg 10 komp.500 zł
18hantle 2x5kg 2 komp.220 zł
19kettle 10kg 2 szt.140 zł
20obciążenia na ręce i nogi 2x1,5 kg 5 komp.250 zł
21kije fitness 5 szt.200 zł
Łącznie: 37 770 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Sala Fitness i Jogi w V LO im. A. Mickiewicza

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.