Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 370

370. Doposażenie V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w sprzęt sportowy


Lokalizacja

42-217 Częstochowa
ul. Krakowska 29

Skrócony opis

Projekt zakłada wsparcie rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży poprzez  zakup sprzętu sportowego dla V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (Krakowska 29). Celem projektu jest, aby każdy uczeń i gość szkoły w ramach zajęć sportowych mógł korzystać z bezpiecznego, nowoczesnego sprzętu.

Opis zadania

W ramach projektu przewiduje się zakup sprzętu sportowego dla V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie (Krakowska 29).
Wzbogacenie już obecnie istniejącego zestawu pomocy sportowych do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego w V LO jest koniecznością - sprzęt sportowy ulega zużyciu, dlatego zależy nam na zakupie.
V LO im. Adama Mickiewicza od lat pracuje nad budowaniem i podnoszeniem świadomości młodzieży i rodziców z zakresu korzyści płynących z uprawiania sportu. Do tego niezbędna jest właściwa edukacja, a także stworzenie różnorodnej oferty zarówno zajęć wychowania fizycznego, jak również pozalekcyjnych zajęć sportowych. Niestety, nie jest to możliwe bez odpowiedniego sprzętu sportowego. Założeniem projektu jest umożliwienie wykorzystania potencjału naszych uczniów w zajęciach i zawodach sportowych oraz uatrakcyjnienie oferty szkoły poprzez zakup nowych i bezpiecznych pomocy dydaktycznych do zajęć wychowania fizycznego. Zależy nam również na  organizacji zajęć ,zawodów międzyszkolnych. Do ich organizacji i przeprowadzenia niezbędne jest doposażenie bazy sportowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1piłki fitness 15szt. 750 zł
2bosu 3 szt.750 zł
3maty do ćwiczeń 20 szt. 2 000 zł
4mini bandy 12szt. 220 zł
5hantle 2x1kg 15 komp.450 zł
6hantle 2x2kg 15 komp.750 zł
7hantle 2x5kg 4 komp.440 zł
8kettle 10kg 4szt280 zł
9obciążenia na ręce i nogi 2x1,5 kg 10 komp.- 500 zł 500 zł
10kije fitness 10 szt.400 zł
11zestaw gum oporowych 3 komp.400 zł
12pompony cheerleaderek 20 szt.1 000 zł
Łącznie: 7 940 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Doposażenie V LO im. Adama Mickiewicza w Częstochowie w sprzęt sportowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.