Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 372

372. Ośrodek historii sportu AZS i tenisa stołowego o zasięgu ogólnopolskim


Lokalizacja

Częstochowa , ul. Kukuczki 30

Skrócony opis

Ośrodek historii sportu AZS i  tenisa stołowego znajduje się w Szkole Podstawowej nr 54  w Częstochowie. W pięciu salach lekcyjnych znajdują się eksponaty z początków XX wieku, pokaźny zbiór medali, pinów, pucharów , manekinów,  Historia opisana na planszach oraz dobrze wyposażona biblioteka  w  dokumenty  AZS i tenisa stołowego. Pierwszy ośrodek tego typu w Częstochowie . Atrakcja dla  promenady.

Opis zadania

Ośrodek adresowany jest m.in dla młodzieży, Częstochowian i miłośników historii sportu  AZS i tenisa stołowego.   Tworzony ośrodek historii sportu jest pierwszą tego typu placówką w Polsce, a w przyszłości inspiracja dla pozostałych częstochowskich  klubów sportowych.   Po otwarciu dla społeczeństwa będziemy czynić starania o odnośniki na stronie  internetowej  polskiego muzem sportu i Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego (zrzesza on 226 federacji krajowych), Polskiego Związku Tenisa Stołowego i  Zarządu Głównego AZS (35 000 członków). Wpłynie  on niewątpliwie  na  dodatkową promocję miasta. Dotychczasowy  inwestycyjny wkład finansowy w to przedsięwzięcie wynosi 58 000 zł, nie licząc  wartości eksponatów. Najstarszymi eksponatami są rakietka "gosima" i piłeczka pingpongowa z 1902 r.  oraz zbiory legitymacji członków częstochowskiego AZS począwszy od lat czterdziestych ubiegłego stulecia i medale drużynowych mistrozstw Polski siatakrzy i tenisistek stolowych.  Ośrodek (w przyszłości muzeum) jest  tworzony przez Klub Uczelniany AZS UJD i jest  on głównym  programem obchodów 50-lecia istnienia klubu w roku akademickim 2022/2023. Ośrodek będzie bezpłatnie udostepniany młodzieży szkolnej do zajęć pokazowych gry w tenisa stołowego oraz prelekcji  muzealnych dotyczących historii sportu częstochowskiego, Przy ośrodku studenci UJD  prowadzą pracę archiwizujące zgromadzoną  dokumentację. Niezbędnę do otwarcia tej placowki  jest monitoring sal, komputer, rzutnik oraz  przygotowanie  łacznika z promenadą im. Czesława Niemena.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1monitoring 5 sal 3 000 zł
2laptop3 000 zł
3skaner, drukarka2 000 zł
Łącznie: 8 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Ośrodek historii sportu AZS i tenisa stołowego o zasięgu ogólnopolskim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.