Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 373

373. Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów.


Lokalizacja

ul. Rakowska 42
42 - 208 Częstochowa

Skrócony opis

Projekt zakłada adaptację niewykorzystanych przestrzeni wraz z remontem obecnych pomieszczeń pod bibliotekę w Szkole Podstawowej nr 26.. Wyposażenie stanowisk czytelniczych do potrzeb uczniów w różnym wieku. Dzięki powiększeniu powierzchni będzie możliwe także stworzenie nowej sali lekcyjnej.

Opis zadania

Biblioteka powinna być ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej. Dlatego musi być miejscem, które spełnia potrzeby i oczekiwania uczniów, nauczycieli oraz rodziców.
Procesy uczenia się są tym efektywniejsze, im poznanie wiedzy ma wielozmysłowy charakter. W obecnych czasach taką możliwość daje „Biblioteka Aktywna” – pełna innowacji, pomysłów, usytuowana w ładnej kolorowej przestrzeni, z łatwym dostępem czytelników do księgozbioru, z miejscem do relaksu, w którym panuje przyjazna, bezstresowa i bezpieczna atmosfera.
Stworzenie takich pomieszczeń będzie możliwe dzięki adaptacji przylegającego mieszkania ( będącego niegdyś „ stróżówką” ) pod nową przestrzeń biblioteczną oraz remont obecnych sal. Dzięki przeniesieniu dotychczasowej lokalizacji czytelni w inne miejsce, szkoła zyska także dodatkową klasę lekcyjną.

Biblioteka ma stać się miejscem, w którym chce się przebywać i do którego chętnie się wraca. Jest to możliwe dzięki:
- poprawie funkcjonalności, bezpieczeństwa oraz estetyki pomieszczeń;
- nowej aranżacji wnętrza, które da większą dostępność czytelnikom do księgozbiorów, eksponowaniu ich na półkach, przejrzystości układu działów tematycznych, itp.
- wyposażenie w regały na książki , stoliki, krzesła do dzieci z klas I – III;
- przygotowanie stanowiska czytelniczego dostosowanego do potrzeb czytelników w różnym wieku;
- przygotowanie stanowiska komputerowego z dostępem do Internetu;
- stworzenie kącika relaksu, z wygodnymi pufami, pozwalającego spędzić czas na wyborze książek, jednocześnie wielopokoleniowym rodzinom ( dziadkowie, rodzice, dzieci );
- zorganizowanie strefy ciszy, pozwalającej uczniom spędzić czas na wyciszeniu emocji, przygotowaniu się do lekcji:
- cykliczne prowadzenie zajęć bajkoterapii dla dzieci.

Biblioteka jako Centrum Aktywności Uczniów będzie miała charakter rodzinny. Planowane są wydarzenia, zajęcia, warsztaty dla dzieci i dorosłych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska, funkcjonować będzie „ Miejsce Przyjazne Rodzicom” z dostępem do regałów z fachową literaturą z zakresu psychologii, wychowania czy zdrowego trybu życia.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Szacunkowy koszt 85 000 zł

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Biblioteka Centrum Aktywności Uczniów.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.