Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 382

382. TENIS od Krasnala do Juniora - Wspierajmy Sportową Młodzież


Lokalizacja

Obiekt sportowy na terenie miasta Częstochowy, sale zajęć motorycznych oraz dydaktycznych do uzgodnienia na etapie uruchomienia projektu.

Skrócony opis

Projekt zakłada upowszechnienie sportu i wdrożenie kompletnego planu szkoleniowego dzieci i młodzieży trenującej w Częstochowskich klubach tenisowych z licencją PZT w postaci treningów i przygotowania mentalnego. Wsparciem oferującym łącznie 936 godzin zajęć objęte zostaną wszystkie kategorie wiekowe. Zajęcia prowadzone będą indywidualnie oraz w grupach przez wykwalifikowaną kadrę...

Opis zadania

Iga Świątek i Hubert Hurkacz grają na arenach międzynarodowych promując rodzinne miasta, min. dzięki wsparciu i możliwości sportowego rozwijania się w społeczności lokalnej. Dzieci i młodzież rozpoczynają przygodę z tenisem już od najmłodszych lat, często chcą związać swoją przyszłość zawodową i sportową z tą dyscypliną, co wpływa pozytywnie również na wizerunek i promocję rodzinnego miasta.
Tenis przyczynia się do rozwoju koordynacji ruchowej i rozwoju intelektualnego. Uczy samodzielności, kształtuje charakter, uczy sportowej rywalizacji i dyscypliny.
Ważnym elementem projektu pozostanie dbanie o zdrowy i zrównoważony rozwój dzieci poprzez odpowiednio przygotowaną kadrę szkoleniową.
Projekt skierowany jest do wszystkich chętnych mieszkańców Częstochowy w tym również osób ze szczególnymi potrzebami.

Planem wykonawczym zadania będą zajęcia z zakresów:
- trening tenisa
- przygotowanie motoryczne
- przygotowanie mentalne
- zakup pomocy dydaktycznych

Wytyczne dla korzystających z programu:
- zgłoszenie chęci uczestnictwa w klubie prowadzącym zajęcia
- kwalifikacja do dopasowanej grupy poziomu sportowego przez trenera prowadzącego.

Minimalne wymagania miejsca oraz kadry szkoleniowej:
- wdrożenie i koordynacja zadania w Klubie Tenisowym w Częstochowie posiadającym licencje Polskiego Związku Tenisa
- uprawnienia trenera prowadzącego projekt co najmniej na poziomie Trenera Szkolenia Wyczynowego z licencją Experta PZT
- minimum jeden instruktor klubowy z licencją PZT z zakresu szkolenia najmłodszych kategorii wiekowych
- wykładowca, psycholog z zakresu przygotowania mentalnego z wykształceniem wyższym psychologicznym i doświadczeniem prowadzenia młodzieżowych kadr narodowych PZT

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Trening tenisowy w sezonie letnim (do 424 godzin / rok)63 600 zł
2Trening tenisowy w sezonie zimowym (do 304 godzin / rok)54 720 zł
3Trening motoryczny (do 156 godzin / rok)23 400 zł
4Trening mentalny (do 52 godziny / rok)9 360 zł
5Zakup pomocy dydaktycznych12 000 zł
Łącznie: 163 080 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Wartość zadania podana przez wnioskodawcę zweryfikowana przez Wydział KPS

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
TENIS od Krasnala do Juniora - Wspierajmy Sportową Młodzież

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.