Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 391

391. Bezpieczna strefa gier i zabaw ruchowych w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej


Lokalizacja

ul. Władysława Broniewkiego 18, 42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Jedną z ważniejszych misji Miejskiego Przedszkola nr 12 im. Ireny Szewińskiej jest rozwój fizyczny dziecka. Nie da się jej realizować bez odpowiedniej bazy technicznej. Zaadoptowanie wolnej 200 metrowej przestrzeni tarasowej na strefę aktywności fizycznej stworzy warunki do prowadzenia zajęć sportowych, codziennych ćwiczeń gimnastycznych, zabaw ruchowych oraz gier tzw. „podwórkowych”.

Opis zadania

Aktywność ruchowa to sposób na lepsze, a co za tym idzie zdrowsze życie współczesnego społeczeństwa – a wszystko zaczyna się od przedszkola. To wtedy kształtowane są nawyki zdrowego i higienicznego stylu życia. Dlatego tak ważne jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwijania u dzieci prozdrowotnych postaw.  Zaadoptowanie wolnej przestrzeni tarasowej na strefę aktywności zabaw ruchowych oraz gier tzw. „podwórkowych” umożliwi dzieciom codzienne realizowanie zapotrzebowania na ruch, który w tym wieku jest wyjątkowo ważny.    
Projekt zakłada wymianę starej, nierównej nawierzchni z płyt chodnikowych, położenie we wnękach tarasu oraz schodach kostki brukowej, a na przestrzeni 200 metrów kwadratowych budowę bezpiecznej, wytrzymałej, o minimalnych wymaganiach konserwacyjnych nawierzchni poliuretanowej. Nie będą tam montowane żadne urządzenia sportowe, jedynie będą namalowane kolorowe oznaczenia gier typu: klasy, twister, chińczyk oraz labirynty, które dodatkowo dadzą dzieciom możliwość ćwiczenia zręczności, koordynacji, czy współzawodnictwa. Nowa strefa aktywności pozwoli również nauczycielom organizować w bezpiecznych warunkach  imprezy sportowe typu: Dzień Sportu, Dzień Patrona czy Dzień Przedszkolaka.  Beneficjentami projektu będzie również społeczność lokalna, dzieci i ich rodziny, ponieważ ogród przedszkolny i istniejący tam plac zabaw oraz bezpieczna strefa gier podwórkowych z pewnością stanie się  miejscem integracji społecznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Opracowanie projektu technicznego1 200 zł
2Roboty ziemne i rozbiórkowe (wykonanie podbudowy z kamienia łamanego na powierzchni 330m2)39 500 zł
3Położenie kostki brukowej na przestrzeni 130m220 000 zł
4Położenie nawierzchni poliuretanowej na przestrzeni 200m265 000 zł
5Schody wejściowe do 4 sal – demontaż i montaż5 500 zł
6Schody wejściowe na taras od strony ogrodu – 4 wejścia demontaż starych i montaż nowych28 000 zł
7Obrzeża i krawężniki na ławie cementowej11 000 zł
8Rury odprowadzające wody opadowe, koszyki pionowe zapobiegające zapychaniu układu - montaż14 000 zł
9Malowanie linii do zabaw ogólnorozwojowych, malowanie szablonów gier podwórkowych5 000 zł
Łącznie: 189 200 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Bezpieczna strefa gier i zabaw ruchowych w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.