Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 395

395. posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. Szczytowej 23


Lokalizacja

ul. Szczytowa 23

Skrócony opis

Posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. Szczytowej 23 w celu zneutralizowania szkodliwych substancji ze spalin samochodów, oraz ochrony przed kurzem. Bliskość bloków mieszkalnych powoduje, że ich mieszkańcy narażeni są na duże natężenie hałasu. Sąsiedztwo krzewów stworzy korzystne warunki wokół naszych domów, zapewni poczucie prywatności, będzie stanowić barierę dla wiatru i produkucję tlenu.

Opis zadania

Posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. Szczytowej 23. Krzewy to prawdziwe cuda natury, a ich korzystny wpływ na ekosystem jest nieoceniony. Każdy krzew jest ważny by dbać o zasoby wody dla naszych dzieci. Krzewy oczyszczają powietrze z toksycznych gazów i pyłów, ale również wzbogacają je o substancje lotne, które mają właściwości bakteriobójcze. Stymulują też proces oddychania i krążenia oraz regulują działanie układu nerwowego ludzi. Pozwalają zachować bioróżnorodność i w znaczący sposób podnoszą jakość i komfort naszego życia. Każdy krzew jest ważny by dbać o zasoby wody dla naszych dzieci.33 Krzewy chronią przed hałasem, odpowiednio dobrane i posadzone mogą ograniczyć jego poziom nawet do 50%. Bliskość bloków mieszkalnych powoduje, że ich mieszkańcy narażeni są na duże natężenie hałasu od parkujących samochodów, co niekorzystnie wpływa chociażby na komfort wypoczynku. Krzewy stanowią również ważne elementy aranżacji, dopełniając małą architekturę. Znajdują jednak zastosowanie nie tylko ze względu na walory dekoracyjne, ale również praktyczne. Zapewniają poczucie prywatności, stanowią barierę dla wiatru i kurzu, produkują tlen. Żywopłot byłby ładną i elegancką ozdobą cieszącą oko mieszkańców. Przede wszystkim krzewy neutralizowałyby szkodliwe substancje ze spalin samochodów. Sąsiedztwo krzewów stworzy korzystne warunki wokół naszych domów, będzie stanowić barierę ochronną. Z myślą o zdrowiu przyszłych pokoleń sadźmy krzewy. Może to być "żywopłot cudowny", z bukszpanu lub z ligustru pospolitego.

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

5000

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
posadzenie żywopłotu wokół parkingu przy ul. Szczytowej 23

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.