Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 396

396. Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej


Lokalizacja

ul. Władysława Broniewskiego 18, 42-218 Częstochowa

Skrócony opis

Miejskie Przedszkole nr 12 im. Ireny Szewińskiej kładzie nacisk na prawidłowy rozwój fizyczno-ruchowy. Zadanie takie wymaga odpowiedniego zaplecza sportowo-rekreacyjnego. Istniejące mini-boisko o wymiarach 6m x13m jest pokryte kostką brukową, co zniechęca dzieci do aktywności, ponieważ każdy upadek wiąże się z otarciami skóry i urazami. Nawierzchnia gumowa zagwarantuje bezpieczeństwo dzieciom.

Opis zadania

Wszystko to, co najważniejsze i najlepsze w życiu człowieka kształtuje się na etapie przedszkola. To właśnie w przedszkolu codziennie kształtowane są nawyki zdrowego i higienicznego stylu życia. Dlatego tak ważne jest tworzenie odpowiednich warunków do rozwijania u dzieci prozdrowotnych postaw i zachęcanie do uprawiania sportu. Niestety, istniejąca na terenie ogrodu przedszkolnego wybrukowana przestrzeń o wymiarach 6x13metrów, która pełni funkcję  mini boiska działa na dzieci zniechęcająco, ponieważ rywalizacja podczas gier zespołowych często wiąże się z upadkami, otarciami naskórka, urazami. Nowa nawierzchnia gumowa spełni oczekiwania dzieci i ich rodziców. Zagwarantuje bezpieczne gry i zabawy oraz zapewni amortyzację ewentualnych upadków. Będzie także dużym walorem estetycznym przedszkola. Odnowienie masztów do koszy, zakup bramek do gry w piłkę nożną oraz uzupełnienie sprzętu sportowego pozwoli dzieciom w pełni cieszyć się i korzystać z nowej nawierzchni mini boiska
Boisko w przedszkolu pełni również rolę sceny dla występów artystycznych dzieci podczas organizacji uroczystości czy festynów dla rodziców i społeczności lokalnej. Tutaj dzieci prezentują swoje zdolności taneczne, które również wymagają bezpiecznej nawierzchni. W związku z tym beneficjentami projektu będzie również społeczność lokalna oraz dzieci i ich rodziny. Ogród przedszkolny to miejsce integracji społecznej, które bezpośrednio wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Położenie nawierzchni gumowej na istniejące podłoże z kostki brukowej (koszt nawierzchni + robocizna)25 000 zł
2Renowacja masztów i koszy do gry w koszykówkę, zakup 2 bramek do piłki nożnej3 000 zł
3Wyrównanie terenu wokół boiska, zasianie trawy1 000 zł
4Zakup sprzętu sportowego (piłki do koszykówki, piłki nożnej, badminton pachołki itp)2 000 zł
5Zakup i montaż ławeczek 4 000 zł
Łącznie: 35 000 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Bezpieczna nawierzchnia na mini-boisku w Miejskim Przedszkolu nr 12 im. Ireny Szewińskiej

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.