Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 45

45. Strefa muzycznego relaksu - Etnochowa


Lokalizacja

Park im. Stanisława Staszica, Aleja Henryka Sienkiewicza, 42-217 Częstochowa.
Strefa Podjasnogórska, okolice Altany.

Skrócony opis

Instalacja w przestrzeni miejskiej ogólnodostępnych instrumentów służących relaksacji i wyciszeniu, takich jak tounge drum. Ich częstotliwość i rodzaj dźwięku harmonizują z naturą a gra na nich jest prosta i intuicyjna. Ich budowa i sposób montażu uniemożliwiają uszkodzenie lub kradzież, co sprawia iż będą służyły mieszkańcom miasta przez długie lata.

Opis zadania

Instrumenty takie jak tounge drum/hang drum o solidnej stalowej budowie wydają bardzo głębokie, rezonujące dźwięki o częstotliwości 432 HZ, które działają na organizm ludzki w sposób kojący i relaksujący. Dzięki ich instalacji, grając na nich lub wchodząc w strefę ich brzmienia, każdy przechodzień będzie mógł na chwilę wyciszyć się i odpocząć od zgiełku miasta lub stresującego dnia w pracy. Dźwięki wydobywane na tych instrumentach od lat wykorzystywane są w muzykoterapii, sprawiają że organizm człowieka szybciej się regeneruje i powraca do zdrowia, co przy dzisiejszym szybkim trybie życia, jest bardzo funkcjonalnym rozwiązaniem dla mieszkańców naszego miasta.

Zaletą Strefy Muzycznego Relaksu jest fakt iż nie wymaga ona żadnego nagłośnienia, nie musi więc korzystać z elektryczności, kosztownych instalacji i plątaniny kabli - jest w pełni ekologiczna. I cicha. Nie będzie więc przeszkadzać mieszkańcom lub drażnić innych przechodniów.
Kolejną zaletą jest intuicyjny system gry. Instrumenty te nie wymagają instrukcji obsługi a kojące dźwięki wydobywać można uderzając palcami nawet w pojedyncze klawisze. Oczywiście istnieją również wirtuozi, którzy używają ich podczas koncertów lub nagrywaniu płyt, co stanowić może motywację dla mieszkańców naszego miasta w dalszym rozwijaniu umiejętności gry i poszerzaniu swoich pasji.

W Strefie Muzycznego Relaksu grać można samemu jak również z przyjaciółmi lub przypadkowymi ludźmi, gdyż projekt zakłada montaż sześciu takich instrumentów w różnych skalach muzycznych.

Instrumenty typu tounge drum/ hang drum mają solidną stalową budowę, co praktycznie uniemożliwia ich uszkodzenie lub rozstrojenie. Dzięki odpowiedniemu projektowi montażu, można solidnie przytwierdzić je na stałe do ziemi, co zapobiegnie kradzieży, a przy współpracy z lokalnymi kowalami i rzeźbiarzami całej instalacji nadać artystycznego wdzięku i nietuzinkowego wyrazu, zamieniając cały projekt w dzieło sztuki.

Strefa Muzycznego Relaksu zajmuję powierzchnię około 6 metrów kwadratowych i zainstalowana byłaby na stałe. Wizualnie sprawdzałaby się jako samoistna jednostka ale mogła by być uzupełnieniem istniejących już wcześniej typu rzeźby, place zabaw, skwery.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1zakup 6 isntrumentów14 000 zł
2projekt graficzny instalacji Strefy Muzycznego Relaksu3 000 zł
3materiały do wykonania instalacji (stal nierdzewna , drewno) 5 000 zł
4koszt wykonania instalacji10 000 zł
5montaż instalacji5 000 zł
Łącznie: 37 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

brak

Komentarz Konserwatora Zabytków: tut. Urząd nie kwestionuje „ekperymentalnego” montażu takich instalacji w wybranych miejscach np.. skwerach miasta. Warunkiem jest jednak, aby konstrukcja do posadowienia urządzeń zajmowała jak najmniejszą przestrzeń.
Wniosek został zweryfikowany pozytywnie. Wydział KPS wycenił realizację zadania na 60.000 zł

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Strefa muzycznego relaksu - Etnochowa

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.