Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 403

403. Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w sprzęt i umundurowanie


Lokalizacja

ul. Długa 63

Skrócony opis

Projekt zakłada doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w umundurowanie bojowe, galowe i koszarowe, sprzęt ratowniczo - gaśniczy oraz sprzęt łączności. Zakup pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo strażaków i mobilność jednostki.

Opis zadania

Zakupiony sprzęt i umundurowanie znacząco zwiększy bezpieczeństwo strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych dzięki ulepszeniu i wymianie umundurowania oraz łączności (radiostacje przenośne). Zakup pozwoli także wymienić zużyty sprzęt gaśniczy (opryskiwacze spalinowe) oraz doposaży pojazd GBA-Rt w sprzęt ratownictwa technicznego (zestaw podpór stabilizacyjnych). Zakupiony sprzęt nie będzie generował żadnych kosztów utrzymania dla Urzędu Miasta Częstochowy, zakupione opryskiwacze spalinowe zastąpią przeznaczone do kasacji stare modele.

Planowany do zakupu sprzęt:

Opryskiwacz spalinowy - 2 szt.
Zestaw podpór stabilizacyjnych - 1 kpl.
Radiostacja przenośna z ładowarką i mikrofonogłośnikiem - 5 kpl.
Radiotelefon przewoźny - 1 szt.
Ubranie strażackie specjalne - 5 szt.
Rękawice strażackie - 5 par
Hełm strażacki z wbudowaną latarką - 10 kpl.
Ubranie koszarowe (czapka + spodnie + bluza) - 10 kpl.
Koszulka straż - 20 szt.
Mundur galowy - 10 szt.
Sznur do munduru - 10 szt.
Koszula biała męska - 10 szt.
Sznur do koszuli - 10 szt.
Czapka rogatywka - 10 szt.
Buty specjalne skórzane - 10 par
Polar strażacki - 10 szt.
Spodniobuty - 6 szt.
Latarką kątowa przeciwwybuchowa z ładowarką - 8 kpl.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Zakup opryskiwacza spalinowego - 2 szt.6 800 zł
2Zakup zestawu podpór stabilizacyjnych - 1 kpl6 500 zł
3Zakup radiostacji przenośnej z ładowarką i mikrofonogłośnikiem - 5 kpl.16 500 zł
4Zakup radiotelefonu przewoźnego - 1 szt.2 550 zł
5Zakup ubrania strażackiego specjalnego - 5 szt.24 700 zł
6Zakup rękawic strażackich - 5 par2 600 zł
7Zakup hełmu strażackiego z wbudowaną latarką - 10 kpl.24 000 zł
8Zakup ubrania koszarowego (czapka + spodnie + bluza) - 10 kpl.4 000 zł
9Zakup koszulki straż - 20 szt.750 zł
10Zakup munduru galowego - 10 szt.7 000 zł
11Zakup sznura do munduru - 10 szt.650 zł
12Zakup koszuli białej męskiej - 10 szt.1 000 zł
13Zakup sznura do koszuli - 10 szt.300 zł
14Zakup czapki rogatywki - 10 szt.1 500 zł
15Zakup butów specjalnnych skórzanych - 10 par11 000 zł
16Zakup polaru strażackiego - 10 szt.1 750 zł
17Zakup spodniobutów - 6 szt.1 400 zł
18Zakup latarki kątowej przeciwwybuchowa z ładowarką - 8 kpl.13 000 zł
Łącznie: 126 000 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

0 zł

Projekt zadania nr 403 pod nazwą .„Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w sprzęt i umundurowanie” został zweryfikowany pozytywnie.
Wybór marki wyposażenia i jego dostawcy dokonany zostanie w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Ustawy o finansach publicznych.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Doposażenie jednostki OSP Częstochowa - Błeszno w sprzęt i umundurowanie

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.