Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 510

510. NOWOCZESNY ,SENSORYCZNY PLAC ZABAW W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 32 W CZĘSTOCHOWIE


Lokalizacja

ul. Rocha 247
42-200 Częstochowa

Skrócony opis

Bezpieczny plac zabaw, gdzie dzieci mogłyby integrować się ze sobą i nawiązywać nowe kontakty podczas zabawy, nabywać umiejętności motoryczne, uczyć się pewności siebie w pokonywaniu przeszkód oraz relaksować i uspokajać .Plac wyposażony w nowoczesne i funkcjonalne urządzenia, które dostarczą dzieciom wspaniałej rozrywki i radości, stymulując ich rozwój.

Opis zadania

Inicjatywa wyposażenia w profesjonalny sprzęt i pomoce do usprawniania układów sensorycznych w Dzielnicy Grabówka w Miejskim Przedszkolu  nr 32 ma na celu  wesprzeć wszystkich rodziców w rozwoju swoich dzieci. W ostatnich latach coraz więcej dzieci wykazuje nieharmonijny rozwój psychoruchowy, co związane jest z trudnościami w integrowaniu bodźców z otoczenia. Częściowo związane jest to z brakiem ruchu i spędzaniem dużej ilości czasu w domu przed telewizorem, smartfonem, komputerem. Wpływa to negatywnie na harmonijny rozwój i zaburza prawidłowy rozwój wszystkich procesów poznawczych. Trudności w integrowaniu bodźców przekładają się na: • nadwrażliwość lub zbyt małą wrażliwość na dotyk, ruch, bodźce wzrokowe i słuchowe • zbyt wysoki lub zbyt niski poziom aktywności • opóźniony rozwój psychoruchowy • opóźniony rozwój mowy i jej zaburzenia • przyjmowanie nieprawidłowej postawy ciała • nadpobudliwość psychoruchową i trudności w koncentracji uwagi • zaburzenia emocjonalne, obniżoną samoocenę • nieprawidłowe napięcie mięśniowe • trudności w opanowaniu podstaw nauki szkolnej • niewłaściwe reakcje na bodźce. Większość ludzi nie docenia, jak ogromną wagę odgrywają w naszym życiu narządy zmysłów. Odbierane przez nie bodźce docierają do ośrodkowego układu nerwowego niosąc informacje o otaczającym nas świecie. Pozwalają poznawać go i uczyć się właściwego reagowania na cechy i wymagania środowiska, w którym żyjemy. Sprzęty i pomoce, w które wyposażona byłaby przestrzeń MP nr 32, mają za zadanie wspierać, pomagać w eliminowaniu wyżej wymienionych trudności. Pomoce do integracji sensorycznej można również wykorzystywać stymulując prawidłowy rozwój zdrowego dziecka. Różnorodność produktów, jakie składają się na pomoce do integracji sensorycznej sprawia, że możliwe jest kompleksowe oddziaływanie terapeutyczne. Naziemny
i podwieszany sprzęt do integracji sensorycznej usprawnia małą i dużą motorykę, a zagospodarowanie placu zewnętrznego pobudzi ruch i wyobraźnię.
Rodzice i dzieci nie mają dostępu do korzystania z profesjonalnego sprzętu i pomocy do usprawniania układów sensorycznych, a wiek przedszkolny i wczesnoszkolny jest najważniejszym okresem w rozwoju dzieci. Zapewnienie im możliwości zabawy, ruchu i stymulacji na świeżym powietrzu, pomoże w pełni wykorzystać ich potencjał i zapobiegnie w przyszłości wielu trudnościom. Dzielnica Grabówka jest dzielnicą dużą, w której brakuje miejsca ogólnodostępnego, wyposażonego w profesjonalny sprzęt integrujący wszystkie zmysły i wpływający na harmonijny rozwój dziecka, ale także dostarczający nowej formy zabawy i integracji na świeżym powietrzu. Pomoce będą dostępne dla dzieci z dzielnicy Grabówka, które nie mają możliwości korzystania z tego typu wsparcia. Program ma za zadanie zaspokoić w dzielnicy Grabówka potrzebę dostępności do profesjonalnego, nowoczesnego i w pełni bezpiecznego sprzętu wspomagającego harmonijny rozwój dzieci na zewnątrz budynku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1sprzęt i pomoce wspomagające rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci- na zewnątrz budynku 89 660,45 zł
2mata przerostowa gumowa na place zabaw i siłownie zewnętrzne28 025,55 zł
3montaż- sprzętu i pomocy wspomagających rozwój ruchowy i sensoryczny dzieci na zewnątrz budynku6 667 zł
Łącznie: 124 353 zł

Zadanie nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Zadanie zostało zrealizowane.

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
NOWOCZESNY ,SENSORYCZNY PLAC ZABAW W MIEJSKIM PRZEDSZKOLU NR 32 W CZĘSTOCHOWIE

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.