Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 522

522. Budowa placu rekreacji ruchowej oraz placu zabaw przy Skwerze im. Janusza Gniatkowskiego


Lokalizacja

W pobliżu Skweru im. Janusza Gniatkowskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy

Skrócony opis

Teren objęty opracowaniem leży w gęstej zabudowie mieszkaniowej (Dzielnica Tysiąclecie), gdzie ze względu na duże zagęszczenie liczby mieszkańców brakuje ogólnodostępnych miejsc przeznaczonych dla uprawiania sportu, rekreacji oraz zabaw dla dzieci. Realizacja omawianej inwestycji  wpłynie na poprawę jakości zdrowia oraz wzrostu aktywności fizycznej.

Opis zadania

Przedmiotem zadania jest budowa nowoczesnego placu rekreacji ruchowej oraz  placu zabaw dla dzieci. Inwestycja ta zostanie ulokowana w pobliżu Skweru im. Janusza Gniatkowskiego oraz Szkoły Podstawowej nr 42 im. Jana Brzechwy. W miejscu planowanej inwestycji znajduje się pusty niezagospodarowany teren. Okoliczni mieszkańcy dzielnicy wielokrotnie  zwracali uwagę na fakt, iż  w dzielnicy Tysiąclecie brakuje miejsc przeznaczonych do uprawiania sportu oraz spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Ponadto z powodu dużego zainteresowania taką formą, projekt ten w swoim założeniu mam być skierowany dla dzieci, młodzieży, osób dorosłych oraz osób starszych. Inwestycja ta znacząco poprawi i przyczyni się do wzrostu aktywności fizycznej wśród mieszkańców tej części osiedla.
1. Budowa placu zabaw:
- bujak sprężynowy pojedynczy,
- wieża ze zjeżdżalnią,
- karuzela,
- huśtawka bocianie gniazdo.
2. Budowa  placu rekreacji ruchowej:
- biegacz urządzenie podwójne,
- wioślarz urządzenie podwójne,
- wahadło/twister urządzenie podwójne,
- rower rządzenie podwójne,
- bujak sprężynowy dwuosobowy,
- 4 ławki z oparciem.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Uporządkowanie terenu 30 000 zł
2Budowa placu zabaw 45 000 zł
3Budowa placu rekreacji ruchowej45 000 zł
4Wykonanie nawierzchni żwirowej10 000 zł
5Tablica informacyjna2 200 zł
Łącznie: 132 200 zł

Koszt utrzymania w kolejnych 5 latach po weryfikacji

75000

Zadanie wymaga opracowania dokumentacji projektowej w celu realizacji zadania. W zakres prac oprócz lokalizacji elementów zabawowych oraz urządzeń do ćwiczeń, należy uwzględnić remont nawierzchni oraz przebudowę zieleni. Zadanie może być realizowane na podstawie dokumentacji projektowej z 2014r. na podstawie. której zrealizowano I etap - Skwer Gniatkowskiego.

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Budowa placu rekreacji ruchowej oraz placu zabaw przy Skwerze im. Janusza Gniatkowskiego

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.