Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

zadanie Nr 525

525. Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim


Lokalizacja

ul. Ułańska 5/7
42-202 Częstochowa

Skrócony opis

Celem zadania będzie stworzenie w Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie nowoczesnej pracowni językowej z elementami programowania robotów w języku angielskim. Powstanie takiej pracowni umożliwi również rozwój kompetencji językowych mieszkańców dzielnicy, którzy będą mieli dostęp do nauki języka angielskiego na nowoczesnym sprzęcie z wykorzystaniem innowacyjnych programów.

Opis zadania

Celem zadania będzie stworzenie w Szkole Podstawowej nr 16 w Częstochowie nowoczesnej pracowni językowej z elementami programowania robotów w języku angielskim.
Priorytetem szkoły w kolejnych latach będzie rozwijanie kompetencji językowych uczniów. W nowym roku szkolnym powstaną klasy nauki rozszerzonego języka angielskiego. Pracownia umożliwi dzieciom naukę języka na nowoczesnym sprzęcie.
Powstanie takiej pracowni umożliwi również rozwój kompetencji językowych mieszkańców dzielnicy, którzy będą mieli dostęp do nauki języka angielskiego na nowoczesnym sprzęcie z wykorzystaniem innowacyjnych programów.
Ponadto życie w nowoczesnym świecie wymaga rozwoju kompetencji informatycznych. Dodatkowym atutem takiej pracowni będzie możliwość programowania robotów w języku polskim i języku angielskim. Praca, uczenie się i zabawa na wysokiej jakości sprzęcie przyczyni się do rozwoju młodej społeczności dzielnicy. Ponadto inni mieszkańcy dzielnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z programowania robotów( również  w języku angielskim). W dzielnicy Stradom nie ma miejsca, w którym mieszkańcy, dzieci, młodzież, dorośli mogliby uczyć się robotyki i elementów programowania. Dzięki stworzeniu takiego miejsca szkoła stanie się atrakcyjna do spędzania czasu wolnego po południu na zajęciach z języka angielskiego oraz robotyki. Pracownia powstanie w sali w szkole. Będzie składała się ze stanowisk ze słuchawkami oraz wyspy sterującej. Każde stanowisko będzie miało do dyspozycji laptop, dzięki któremu będzie można korzystać z nowoczesnych programów językowych oraz  robotyki. Niezbędne będzie również modernizacja instalacji elektrycznej oraz okablowania potrzebnego do działania pracowni.  Nauczyciele pracujący w szkole będą prowadzili zajęcia  językowe w formie warsztatów dla chętnych grup mieszkańców ( młodzieży, dorosłych i seniorów). Dodatkowo dzieci i młodzież uczestnicząc w zajęciach z robotyki będą rozwijały swoje kompetencje informatyczne oraz społeczne. Będą miały zajęty czas wolny po lekcjach, będą rozwijały kompetencje społeczne poprzez naukę umiejętności  współpracy i współdziałania.
Realizacja zadania odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 16 im. B. Chrobrego w Częstochowie. Jest to obiekt ogólnodostępny dla mieszkańców dzielnicy. Szkoła jest miejscem, które pełni funkcję ośrodka kultury i sportu dla mieszkańców, organizuje dla ogółu mieszkańców różne uroczystości ( m. in. piknik rodzinny). Mobilna pracownia będzie mogła być miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców dzielnicy. Będą organizowane warsztaty i zajęcia dla mieszkańców dzielnicy. P. dyrektor szkoły zapoznała się z zadaniem i wyraziła na nie zgodę zapewniając dostępność obiektu do realizacji zadania i udostępniania mieszkańcom.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Opis działania (proszę podać działania niezbędne do wykonania zadania)Łączny koszt
1Modernizacja instalacji elektrycznej, osieciowanie itp3 000 zł
2Zakup pracowni językowej wraz z oprogramowaniem i monitorem dotykowym : 24 stanowiska43 000 zł
3Zakup laptopów do pracowni 12 szt.36 000 zł
4Roboty edukacyjne Jimu- 2 szt. 3 000 zł
5Roboty edukacyjne photon 3 szt. 4 500 zł
6Robot edukacyjny Make block 3 000 zł
75 smartfonów do sterowania 2 500 zł
810 zajęć języka angielskiego 800 zł
910 zajęć z robotyki800 zł
Łącznie: 96 600 zł

Projekt spełnia kryteria weryfikacji.

Załączniki

Wiadomość została wysłana. Dziękujemy!
Wiadomość nie została wysłana.
Prosimy spróbować później.

Masz pytanie do autora zadania?

Napisz mu wiadomość!

* Pola obowiązkowe

Pytanie dotyczące zadania:
Multimedialna pracownia językowa z elementami programowania robotów w języku angielskim

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek informacyjny w związku z wymaganiami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), dalej w skrócie RODO informujemy, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Częstochowy jest Prezydent Miasta Częstochowy z siedzibą w Częstochowie (42-217) przy ul. Śląskiej 11/13. Z administratorem danych można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@czestochowa.um.gov.pl, przez elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP na adres skrytki: /97j3t1ixjk/SkrytkaESP , listownie na adres siedziby administratora – 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13.
2) Prezydent Miasta Częstochowy wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w następujący sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@czestochowa.um.gov.pl, listownie na adres siedziby administratora lub telefonicznie pod numerem 34 3707 373. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane zawarte w wiadomości będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji dot. budżetu obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz uchwałą Rady Miasta Częstochowy dotyczącą budżetu obywatelskiego i Ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
4) Odbiorcami do których mogą być przekazywane Pani/Pana dane osobowe są podmioty uprawnione do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa. Odrębną kategorią odbiorców, którym mogą być ujawnione Pani/Pana dane są podmioty wspierające Administratora w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz świadczeniu usług, w tym zapewniających asystę i wsparcie techniczne dla użytkowanych w Urzędzie systemów informatycznych, w tym Platformy Internetowej do obsługi Budżetu Obywatelskiego Częstochowy, przy czym zakres przekazania danych tym odbiorcom ograniczony jest wyłącznie do możliwości zapoznania się z tymi danymi w związku ze świadczeniem usług wsparcia technicznego i usuwaniem awarii.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu rozpatrzenia zagadnień zawartych w przesłanej korespondencji. Dane będą następnie przechowywane wieczyście, zgodnie z kategorią archiwalną A, na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora: dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych po upływie wskazanych okresów lub ograniczenia ich przetwarzania.
7) Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00).
8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże ich brak może spowodować pozostawienie przesłanej korespondencji bez rozpoznania.